Saturday, December 19, 2009

IBSA WBO ZK ABO-marroo3ffaa


ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT


جبهة تحريراورومو


Lakk: 0009/Ibsa-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Muddee 19, 2009

Ibsa WBO ZK ABO-marroo 3ffaa.


(Itti-baha beellama yaamicha Muddee 15, 2009tti ZK/WBOtti jila ergachuu gartuulee ABO 3niif dhihessinee turree Oromoof gabaasuuf).

Akeeka tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa dhaaba teenna ABO, QBO fi gurmuu ummata Oromoo keessatti akka buufamuuf, nuti humna WBO ZK ABO, akka fala maayyiitti taheetti amannu dhidhiibuuf jecha; carraaqqii hadhaooftuu dhibdeelee dhaaba ABO/QBO/tokkummaa Oromoo, gara dhabamsiisuutti geessee jiru akka waliin furannuuf, hirmaannaa tarkaanfiin murteeffannee jirru milkeessuu yaaluuf; Dirqamaa miseensummaan dhaabaa ABO, qoodni Oromummaa keennaa fi gaheen qabsaawaa nu illee ajajju bahachuu itti fufuuf; itti-gaafatama seenaa irbuun kaleessa seenne/Kaayyoon baaneef waliin nurraa kaa’ee hanguma tahee illee bahachuu hujiin mormachuuf; nuti WBOZK ibsa 0008/ibsa-wbozk-abo/2009, 29.11.09, baafnee turreen ijibaata godhuuf, gartuuleen ABO 3nuu akka jila isaanii gara dirreetti ergatani, qaamaan waliin wal geennuuf sirnaan afeerree, kabajaan beellamuun keenna ni yaadatama.

Akeekaa fi barbaachisummaa gara Dirree WBO Kibbaatti jila ergachuu gartuulee ABO3n gaafanneef.
Akeekaa, barbaachiummaa fi sabaabaan qaamaan jilli hoggana dhaaba ABO, bifa bakka bu’oota gartuulee sadeen kanaatiin (Murna ABO-ShG, murna ABO-QC fi murna ABO KY/’jijjiiramaa’) bakkuma jirru, dirree qabsoo Kibba Oromiyaatti ofiitti yaamneef;


i) Ammaas tarkaanfi, ejjennoo, yaamichaa fi walumaa galaatti akeekni nagaa, araaraa fi tokkummaa maqaa WBO ZK ABOtiin labsanne kun, dhuguma kan Dirree/Zoonii/WBO/humna/miseensota/qondaalota/ajajoota keennaa tahuu daballee isaaniif mirkaneessuuf,


ii) Barbaachisummaa, bu’aa, akeeka..kkf nagaan, araarri fi tokkoomuun jennu kun akka gamaaggama/xiinxala keennaatti hunduma keennaaf ( akka miseensota/hooggana/qondaalota dhaabichaa/ajajoota/zoonileeWBO/humnaWBO/loltootaABOf-walumaa gala dhaaba ABO, QBO, ummata Oromoo, qabsaawotaaf fardii, murteessaa jennee murteefaneef gahaatti itti ibsachuuf, gaaffilee, yaaddoo/shakkii, yaadota, gorsa, qeeqa…..fi kkf qaban cufaa waliin qulqulleeffachuuf,


iii) Miidhaa, bal’aa fi fafa haalli qaanii akkasuma badii dhaabaa ABO ykn gartummaan ABO keessaa maqaa, seenaa fi egeree dhaabichaa, QBO, Zoonilee WBO, WBO, miseensota ABO, deegartoota/ummata Oromoo irratti fiddee jirtuu waliin dhundhumachuuf; Yo fallii hattattamaa argamuun harkifateef ammoo dukkana hundaatti ila baasaa jirtu waliin uf/wal/Oromoo/Oromiyaa irraa laaluu dhugoomsuuf,


iv) Haalaa fi akkaataa jiruu-jireenna WBO ZK kan guyyuu, ba’aa ulfaataa/hadhaawaa maqaa ABO/QBO/Oromoon baasaa turree fi ammaa iyyuu baachaa jirru qaamaan yaadachiisuuf,


v) Wareegama bifoota lubbuu, jireennaa, daaraa, hanqinna fayyaa, ‘marfama siyaasaa’, sababaa dhibdee dhaaba ABO keessatti ‘Gadaa Oromoo-abbaa-lamaa’ guutuuf deemaa jiru irraa kan ka’e, humna WBO, ZK ABO, miseensota ABO…………..fuula lafaa gamanaan fi ummata Oromoo akkasuma olloota Oromoo (akka ummatootaatti) mudataa ture fi jiru/kan itti aanee dhufus wal agarsiisuuf. Obsa, murannoo, tokkummaa, hamilee qabnu, akkasuma fedhii, kakuu……akeeka nagaa, araarraa fi tokkoomuu kana laalchisee gamanaan jiru wal daawwachiisuuf,


vi) Akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa laalchisee gara garaattis ykn waloonis ta’u fedhii, diddaa, yaalii….gartuulee/hogganni ABO 3ni qaban bakka takkaatti waliin waliirraa dhagahuuf carraa argachuuf, yo hin feene maaliif akka ta’e ykn fedhan/fudhatan/eegalan sadarkaa maalirraa akka jiran, yeroo akkam/hagam akka isaan fudhatu malu tilmaama hoogganoota kannaa irraa dhagahuuf, yaada irratti laachuuf. Furmaata hundaaf tolurratti qamaan yaaduma illee itti kennaatuuf,


vii) Hogganni gaafatama dhaaba ABO-takicha kaleessa itti miseensomnee qabu, zoonii qabsoo ABO Kibbaa saaqee/moggaase ture, Koroota Sabaa ABOn heeraan utubame, haala dhiibbamuu/moggeeffamuu humnaa/ZK kan wal dhabbiilee dhaabaa barootaaf furuun hanqatame gumaache – (ar’aaf akka murnoota ABO3n-ttis jiraatan), qaama heeraa ABO KS 3ffaan raggaaseen utubamani, itti-gaafatama WBO/Dirree Kibbaa ABOf, qabeenna qabsoo fi dhaabaa ummatni Oromoo/miseensotni ABO maqaa qabsoon/WBOn/dhaabaan isaaniif gumaacheen akka nu jireessuuf hagasuu dirqama jaarmayaa waliigalaa, seenaa fi Oromummaa qaban yaadachiisuu, wal marihachiisuu, ofirratti murteessuun jireenna humna kana iggiteessuu yaaluuf….fi kkfaa ture.

ABO3n keessaa lama (2) didani, tokko (1) qofti owwaachuun mirkanaa’e.
Guyyaan beellamaa maayyiitti jilli gartuulee ABO3n qaamaan dirree Kibbaa ABOtti argamuu qabanne, gaafa Muddee 15, 2009 ture. Haa tahu malee, haga guyyaa fi yeroo ibsi kun faca’u kanaatti, gartuulee sadeen keessaa lama yeroo nurraa hafuun mirkanaa’u, innii tokko qoftii akkuma gaafanneetti owwaachuu filatani, ZKtti argamuuf dhihaatu akkasuma ejjeennoo qabaachuun gartuulee 3n bira gahame akka asiitti aanuutti beeksifna.

Itti-Bahaa Yaamichaa fi haala ejjennoo ABOn-3n WBO/Dirree Kibbaaf horatuun bira gahame.


1. Gartuu ABO
II: Yaamicha WBO
III: WBO/Zooni Kibbarrati ejjennoo uumatan
IV: Ibsa ragaa, odeessa.


1. ShG ABO

II: Didani jiru.

III:
- Humna/WBO ZK faca’u eegatu,
- Jireenna/qoonqoon akka adabamuuf gumaata jireennaaf gaafatame abdachiisan deebi’ani hanqisan,
- Dinagdee miseensotaa fi deegartoootni isaani biyyoota alaattiWBO ZK kanaan waaltessan gara muraasa gartuun tun bakka biraatti waliitti qabaa tureetti naannessani jiru,
- Ololoota humna ZK balfisiisu gara garaa karaa caasalee qabani dhoksaan oofuufaa.
//////////////////////////////////////////////////////

IV:
- WBO Zk akka suduudaan gama isaani deebinu dhiheeffachu, nuti didnaan ammoo faca’u/facaasuuf sagantaan hojjachuutti seenuu,
- Humna muraasa-lama hin caalle fuula kanaatti himatan ariitiin nama itti ida’u, mihoota lolaa itti bituun hidhachiisuutti irratti argamu,
- Akka araarri hanqatee humni ZK kun qoonqoon miidhamuun, gargarsa dhabuun, tura keessa dadhabuun, hamilee caphuufaan….deemee faca’u “xiinxala” aabjuu caasaan dhaamaa jiru,
- Ololoota humnicha, qondaalota, ajajoota, miseensota hoggana fuula kanaatti argaman shakkisiisu oomishuun caasaan oofuufaa hujii taasifatan.
/////////////////////////////////////////////////


I. QC-ABO
II:Owwaatan

III:
-Haala tokkummaan ABO hin jirre keessatti humni kun akka gartuu isaaniitti deebi’u gonkumaa hin barbaadan.
-Humni WBO ZK agabuun, dadhabsiifamuun, hamileen caphuun..kkf facaafamuun boriif gamanaatti qabsoon akka hin jirre hubatan.
//////////////////////////////////////////////////////

IV:
--ABO/QBO/Oromo akeeka WBO ZK kaase kanaan alaatti kan baasu akka hin jirre ifaatti ibsatuun hubatame.
- Yaamicha qaamaan WBO ZKtti dhaquu kan fudhatameef haaluma humnichaatu, yaada, dhaabbii, hawwi tokkummaa qaban jedhamu kanaa iyyuu qaamaan daawwachu filatan.
- Akkuma ilmaan Oromoottuu, humna dhaaba ABO, qabsaawota illeetti hamilee WBO ZK eegamuun fardii tahu hawwi, dhaabbii hundaatti ibsatani dha.
////////////////////////////////////////////////////

I. KY-ABO
II:Didani jiru.

III:
- Humna ZK facaasuun/faca’uun bu’aa/furmaataatti laallatu,
- Humna tana diiguuf sagantaan deemaa jiru,
- Ololoota akka malee fi maqaa balleessii addaa, kan gartummaa qofa calaqisu humnicha, qondaalota, ajajoota WBO fi hogganoota irratti biyyoota ollaa fi alaatti ifaatti oofuun ni dhagahama,
- Dinagdeen humna/namoota sossobuu, doorsisuu fi sodaachisuun dhaabbataa dha.
-Akeeka tarkaanfii, yaamicha nagaa, araaraa..WBO ZK xureessuuf, shakkisiisuu, dadhabsiisuu, hanqisuu hijii godhatani jiru,
-Humni kun gartuu KY jalaa bahu sana amma gara haaloo/hijaa itti qabachuutti cehan.
-Miseensota Hogganaa, qondaalota, ajajoota’ humnicha nu jalaa baasan’ jedhan tarrisuun tarkaanfiin irratti fudhatamu akka qabu jalqabuma irraa warrii addeeffate ni turan, hordofiittis jiru.
////////////////////////////////////////////////

IV:
- Ergaa akka gaafataniitti humni dhaabbii jijjiirachuu didee, gama isaaniittis deebi’u lagate as, gamanaan lafarratti campaign addaa addaa oofuu, gochaalee fofokkaataatti seenuun ni beekkama.
- Daandii qunnamti dhoksaa, maallaqaa fi kkf ZK keessatti dirriisuun, miseensota dhaloota tokko qofa kana tahan dirree/humna keessaa gara biyyaa ollaatti yaasan. Haga ammaatti jaallan shan (5) gara Nairobii gahuu ummannu ni beeka.
- Addatti biyyoota alaatti ifaan ololoota ZK/humnicha/qondaalota/ajajoota/hoggana miidhuu tilmaaman babbal’isu,
-Tarkaanfi, ejjenno nagaa…WBOZK sana, akka sagantaa gartummaa gsrs biraa, ksn dhaloota Oromoo fuula kanaa tahetokkootti akka hundaan laalamu huji dirqama taasifatani jiru.
- Torbaanuma kana keessaa miseensi gartuu tanaan qunamamuu tokko miseensa dhaabaa biraa battalummaatti halkan ajjeese qawwee lamaan miliqee jira. Kukkunfakkii haalota foffokkataa gartuun tun ijjaan itti jirtuuti.
-Gorsa akka haala akka malee akkanaa irraa dhaabataniif hoggana jaarmayaa KYtti dabarfannebakka dhabe jira.
- Haalota kana hunda miseensotaa fi ummatni kan ifaatti argu, beeku fi ragaan dhiheessuun danda’amuu dha.
///////////////////////////////////////////////////


Silaaftuu ABO 3nu yaamicha ijibaataa nagaa, araaraa fi tokkummaa ….akka oliitti tarrifameef/himameetti dhihaateef irraatti argamuun fi/ykn diduun mirga tokko tokkoo gartuulee ABO3nii ti. Mirgaa fi haqa gartuulee ABO 3n kamiitu tahu kan hin dandeene garuu, yaamicha jila ZKtti ergachuu diduu danda’an, diduu malee, faallaa nagaa, araaraa fi tokkummaa labsanne, humnaan zoonii WBO Kibbaa fi humna WBO tana diiguuf murachuun, sagantaa nu facaasuu baafachuu, tanuma hujii qabsoo taasifachuu, haaloo/ijjaa qabachuun mirgaa fi haqa isaan tokkoo illee tahu yoomi illee hin danda’u jenna.
Dhugumaatti kan tahuu isaatti kana booda Oromoonu akkuma dhala ilma-namaa tokkootti itti qaanfachuu eegalu qabu jira jenna. Kunis, amaloota yeruma hundaa iyyuu maqaa qabsoo/Oromoo/tokkummaa afaaniin faarsaa, gama kaaniin dhiiga Oromoo akka maleetti lolaasuutti hujoomuu kana; dahannoo hujii dhaabaa/qabsoo jedhu jalaatti dhokatani, ar’aa illee lafee Oromtichaa-Oromomtittii waliin bobbeessuu itti-fufuu hoggana jaarmayaa qabsoo bilisummaa ofiin jedhani, kan akka garii gartuulee dhaaba ABO-3ni lagatamu qaban jenna.

Sababumaa fedheefu, yoomi illee, essaattis gartuulee ABO-3n keessaa tokkoo illeen WBO ZK, miseensa ABO, ilma Oromoo fi deegaraa gartuu isaan kamiituu lubbuu, maqaa balleessuu itti/ofiitti/waliitti dhiifamuun mataan isaatu yakka jenne jirra. ZK, WBO ZK, miseensota ABO, deegartoota fi ummata Oromoo akkasuma olloota Oromoo kanneen tahan irraan balaan haga yoonaatti maqaa QBO, dhaaba ABO fi fuula sochii QBOtti waggoota 18n dabraniif geessifamuu seenaan galmaa’e jiru isin gahu qaba jenna!

Irraa dhaabbachuu hanqatani sanuma itti-fufani akka amma deemaa jiruutti karoora ofittummaa balaa qofa dhalchu kanneen maqaa qabsoon qindeessuutti jabaachuun ammoo yakka, daba, cubbuu jenna. Yo ammoo yakkii akkasii ammaas qabsoo jedhameen, jabina, qarooma, jannooma, haxxummaa fi tarkaanfachuu akkasuma guddinaatti kan ilaalamee itti dhiibatamu filatameef, ammaaf kan jechuu dandeennu hiree tanaan guyyaa ar’aa haalicha Oromoof gabaasaa, itti-gaafatama haala itti aanee gamanaan dhufu kamuu kunoo uf- bira dabarsuu galmeessina.

Ejjennoo, yaamichaa fi akeekni nagaa, araaraa fi tokkummaa yakkaa nutti tahuu gaddina!
Osoo hidhanoo ofiis tahe qabeenna qabsoo fi zoonichaan ittisuuf gahu qabnu, nagaaf jecha akkuma seenaa fi aadaa Oromtichaatti marra/marga fi daraaraan araaraa fi tokkummaaf amna eegallerratti ammaas dhiigni Oromoo, miseensa dhaabaa ZK dhangalaafamuun hiree nuuf tahutti hedduu gaddine!

Nagaa, araaraa fi tokkummaan dhaaba teennaaf, miseensotaaf, hoogganoota jidduuf, QBOf fi Saba keenanaf hawwine, akka fala takkichaatti wareegamaan ejjennoo itti fudhanne jirru kun, hanqachaa dhufuun osoo hedduu taajjabsiisaa tahe jiru, balaa diigamuu, facaafamuu humna WBO ZK ABO gaaduu fi dbree ammoo wareegama olaanaa baasuu nu dhaqqabsiisee jira.
Tattahiinsii kun hundi fi abjuu nagaa, araaraa fi tokkummaa nuti dhaabaa, QBO fi ummata Oromoof dhiheessinee kun hanqatee, bakka isaa kan argannu faallaa sanaa ajjeeffamuu, facaafamu, agabuun miidhamuu, moggeeffamu, dhaabuma wareegamaafi baaneen/jirruun gamtaan nutti duulamu, tuffachiifamu, maqaa/seenaa gurraatteffamuu, akka mineensaatti adamfamuu fi kkf WBO ZK irratti barana raawwatamaa jiru/deemu, itti-calliffamuun gochaalee gartuulee ABO laalchisani gadaannisa gaabbuu seenaa keessatti yoomi illee namuu jalaa hin baane sumudee dabruu isaa namuu mamuu hin qabnu.

Gartummaatti hirmaachuun kanaan dura dhiiguu WBO ZK fi ABO/QBO/Oromootti fide. Gartuummaa mormuunis kunoo miidhaa olaanaa fidaa jira. Nagaa, araara fi tokkummaa yaamuunis akkasuma wareegama agabuu, daaraa, moggeeffamuu, nutti duulamuu qofaatti osoo hin dhaabbanne haga facaafamuu, diigmuu eegamuu fi lubbuun ilmaan Oromoo balleeffamuu fidee jira. Duuba Oromoo, amma dhaaba ABOf, QBO fi Saba kanaaf maal wayyaa jettu?

Duuba nu illeen Oromoo dhuma. Nagaa, araaraa fi tokkummaaf dhaabbanne malee, cinaachuma dhaaba ABO ti. Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa kun ABOn ijaaramee, haga ar’aatti dhaabuma kanaan hidhachiifamee dha. WBO ZK humna qabsoo Oromoo kan ajajaa dhaabaa ABO waalta’aa taheen (haga waaltominnii ABO tureetti) seenaa ABO fi QBO Oromoo dhiigaan barreessuu keessatti galmeen yaamtuu dha.
ABO ammoo dhaaba qabsoo bilisummaa, kan seenaa Saba Oromoo irratti yayyabame/bu’ureeffamee dha. Dhaaba Oromoof ijaarame; Oromootaan ijaaramee fi Oromootaan durfamuutti beenna; dhaaba warraaqaa, dhugaa seenaa Saba Oromoo boolla keessaa qotee baase; kan ummatni bal’aan Oromoo akka ilma-tikkicha hawwiitti laalaa as gahe; dhaaba qabsoo dhaan, akeeka bilisummaa Oromoo, seenaa, kabajaa, afaan, aadaa…fi kkf Oromoon qabu fi hawwu ibsee addeessee tahuun nuufis ar’aa illee mamii tahu hin qabu. Nuufis ABO teenna! Nus Oromoo dhuma! Qabsoofis wareega baasaa akkuma turre ittiis jirra! Dhimma Oromoo, ABO, qabsoo, egeree fi seenaa laalchisee akkuma dirqamaa sanaatti mirgaa fi hiree wal fakakataa fi wal qixa tahe akka qabaachuu qabu ar’aa illee nuuf nutti jibaachuu dhabuu garii gartuulee ABO mirkanaa’aa dhufe isaan qofa osoo hin taane, miseensotaafi ummata Oromoo iyyuu taajjabbii jala galchu jenna.

Eegaa WBO ZK, dhimma dhaaba isaa ABO, egeree qabsoo fi sabichaa seenaa ulfeeffamuu akkasuma hunda keenanan tikfamu qabu kanneen herrega keessa galchuu dhaan; akka ABO baduu irara dandamchuu bira dabree, jabaachuun isaa QBO finiinsee; Galiin Kaayyoo Oromoo galma gahuuf jecha; tarkaanfii, yaamicha fi ejjennoo nagaa, araaraa fi tokkummaa labsanne turre. Seenaa ulfaataa kana qallisuun ykn haphisuu osoo hin taane, waan jabduu akka yabbuu gogaa Warseessaa tahee tokkootti akka beeknu fi akkasiittis akka hubatamu feena.

Ammaajii 01, 2010tti nagaa, araaraa fi tokkummaan didamee hafnaan, seenaatti dudubbata jenna!
Deemsa, tattahinsaa fi haalota kanneen nagaa, araaraa fi tokkummaa barbaaduu irratti nu mudataa jiruu fi mudachuuf deemuutti tilmaamamu kanneen asumaatti uddeeluuf wanni jennu; Akkuma oliitti ibsame, nuti WBO ZK, seenaa dhugaa, kan baaneef ummata Oromoo ammas mamii malee hubachiisu feena.
Dhimma dhibdee ABO furuu irratti carraan takkichii hafe nagaa, araaraa fi deebi’ani tokkoomuu moonaa dhaaba seenaan waliitti nu hidhe kanaa, moonaa QBO fi gabbifamu gurmuu Saba Oromoo tahu amma illee akkuma itti amanneetti jirra.

Kanuma waliinuu nagaa egeree Oromoof furtuu taate; Araara dheebuu Bilisummaa Saba keennaaf Karra-Gaddaa tahu beennu; tokkummaa yaamamuu dhaaba ABOf akkasuma bakka gahuu Kaayyoo siyaasaa Oromoof murteessummaa sadarkaa akka du’aa fi jireennaa taheetti ammanaa, akka amanamu barsiifna.
Duuba, labsii egeree hunda keennaaf akkanaan murteessaa tahe kun, akkanumaan harkifamee hundaan kan didamuu fi hanqifamu yo tahe, nuti WBO ZK, Dirree qabsoo ABO Kibba Oromiyaa fi fuulli lafa Oromoo gamanaa haala irra-dibaa fi dimimmisa hin qabneen seenaan duddubbata jenna!

Dhaamsa/yaamicha ar’as qabnu;
1. Miseensotni ABO fi ummatni Oromoo bal’aan ammaa illee taanaan kunoo haala nagaa, araaraa fi tokkummaan waan hundaaf ni tola jennee waliin itti amannu gara hanqachuutti guduunfamaa jiru, miidhaa haalli akkasii egereef qabaatus gahummaan akka waliin hubannu ammaas yaadachiifna. Itti-fufa amaloota diiggaa, fedhii didiqqaa namootaa, ilaacha wal moo’uu hogganoota ABO, murnummaan Oromoo caalchifamuu, dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu itti fufsiisuu fi gochaalee qabsicha hiddaan buqqisuu karorfatamuun deemaa jiru kanneen ariitiin, ammuma dhaabsuuf akka waliin dhaabbannu jenna.


2. Gareelee ABO sadeeni keessaa QC-ABO akeeka, tarkaanfii, ejjennoo fi yaamicha WBO ZK kan nagaa, araaraa fi tokkummaa mararfachuun itti owwaachuu qofa osoo hin taane, wareegama kanuma qofaafuu WBO ZK ergasii guyyuu baasaa jirruu ulfeessuu isaani Oromoos beeksisaa, ofiifis hubannaaf.


3. Ammaa illee taanaan Oromtichaa fi Oromomtittiin, keessattu ammoo miseensotni ABO humna WBO ZK ABO akka agabuu/qoonqoon adabamuu, miidhamuun faca’u akka hiree dhumaatti itti murteeffamaa jiru kana waan dandeettaniin qulaamsattan iyyannaa Oromummaa ida’anna.

4. Dubbii nagaa, araaraa fi tokkuummaa wareegamaan yaamne jirru kun gara itti deemu hubachaa waan dhufneef akkuma ibsaa WBO ZK isa dabre keessatti dhaamanneetti kanafu ar’aa irraa kaasee WBOn ZK ABO gara aadaa Gadaa Oromoo (Rabaa-Gadaa) fi Waldaa Machaa fi Tuulamaatti himata keenna haalota kana hundaa dabarfannee akka jirru kabajaan hunda beeksifna.

5. Beellamni gabaasaa WBO ZK kan dhumaa, dhimma yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa 13/10/2009 hundaaf labssinee, akkuma jalqabuma irraa waliin qabanneetti, dhugoomuu fi hanqachuu akeeka kanaa gama keennan ibsa itti aanuun ni dhihaata. Kunis gaafa ayyaana WBO seenaan nu badhaase sun, Ammajii 01, 2010tti taha. Hagasiittis hawwii ABO tokkicha: WBO takkichaa fi Oromoo tokko taatu walumaan itti deebine arguu dhundhumanne sunis ammaas kan fuluma ofii jiruu fi obsaan eegachaa jirruu dhaamanna.

Hagasiittis, ammaa illee dhibee ulfataa fi fokkaataa moonaa ABO/QBO/Oromoo gara balleessuutti geesse kana karaa gaaddisa nagaa, araaraa fi tokkummaan hiikkaa itti argamuu akka danda’u fi furmaatni dhumaa osoo kana caala hin farkifamnee, ariitiin waloon itti soqamu qabu filanna.
Balaan tokkummaani hanqachuutti aante itti fuftu, hundumaas dhiba. Balaan akkasii gara tokkoof toltee, gara kaan qofaaf (fknf. Nuti WBO ZK tanafaa qofaaf!) hammaatti jennee hin amannu.

Oromoon tokko (ykn cinaachi ABO tokko) Oromoo dhuma akka isaa/isii kan nagaa kadhachaa oolu tahe, kaan ammoo is nagaa/araaraa/tokkummaa kadhatamu tahuu itti-fufuun kun guyyaan dhumatu fagoo hin jiru. ‘Adoo gaafaaf boonnu gurraa nu murani’ tana dhaabsisuuf ammuma illee ijibaata haa goonu.
Duuba fafa seenaa keessatti dhiifama hin qabne, kan walirraa baqatanii hafuun akkanaa kun egeree ABO, QBO fi Oromoo irraan gahuuf taa’u, ammaa illee ittuma yaadamee, hanqisuun hin dabarre jenna. Hundi xuruuraa gabrummaa kanaatti dammaqee, akka seenaa dandamachifnu, egeree iggiteessuuf waliin hojjannuun ABO/Oromoof irra qaroomaa kunoo dhaamanne!
Injifannoo Ummata Oromoof!
WBO ZK ABO
Muddee 19, 2009.

Wbo_zk_abo2010@yahoo.com
dimaoromo@gmail.com
Also visit our temporary blog, http://dimaoromo.blogspot.com

Tuesday, December 1, 2009

IBSA WBO ZK ABO Marsaa 2ffaa


ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT

جبهة تحريراورومو


Lakk: 0008/yaamicha-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Sadaasa 29, 2009


Ibsa WBO ZK ABO marsaa 2ffaa.
Barruun tun gabaasa Itti-bahaa tarkaanfii/ejjennoo/yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa ABO, QBO fi Saba Oromoof WBO ZK gaafa Onkololeessa 13, 2009 labse ture kan haga yoonaa, dhaabbii gareelee ABO sadeeni, wannneen hubataa dhufne, dhaamsa qabnu fi yaamicha waliigalaa hammata.

Gaafa Onkololeessa 13, 2009, humna dhaaba ABO kan ta’e Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii ABO Kibba Oromiyaa (WBO ZK ABO) rakkinoota haga dabraa, yeroo dheeraaf furmaata dhabuu dhaan, dhaaba ummatni Oromoo hunda caalaa mararfatu ABO, naafisani argaman; akkasuma Qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) gaadi’e jiru; dharraa Bilisummaa akkasuma dheebuu abbaa biyyummaa Saba kabajamaa Oromoo haalotni kun gara dhaaressuutti cesisaa dhufan; gama keennaan fala takkicha hafe jennee amannu-nagaa, araaraa fi tokkummaa waliigalaa qaama ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii ABO’ deegaruuf tarkaanfii seenaa rakkinoota mooraa ABO, QBO fi ummata Oromoo keessatti hin irraanfatamne jennee laallu akka kanaatti aanuutti fudhanne, labsuun keenna ni yaadatama.
Barruuleen sun;
Ibsa WBO ZK - Xalayaa Lakk: 0001/ibsa-wbozk-abo/2009,
Ejjennoo WBO ZK - Xalayaa Lakk: 0002/ejjenno-wbozk-abo/2009 fi
Yaamicha waliigalaa – Xalayaa Lakk: 0003/yaamicha-wbozk-abo/2009 ture.
Ka’umsa tarkaanfii/murtii/ejjennoo deegarsa nagaa, araara fi tokkummaa akkasuma akeeka tarkaanfii WBO ZK Onkololeessa 13, 2009 fudhatame ture laalchise;
Dhibdeelee dhaaba teenna ABO keessatti yeroo adda addaatti uumamuun furmaata Heeraa fi Seerota dhaabichaan argatuun ijibaatame, diigamsa dhaabaa, qabsoo bilisummaa Oromoo fi gurmuu Saba Oromoof hin malle dhalche argame faluu dhaaf, dirqama miseensummaan dhaabaa, Sabichaa, Kaayyoon itti irbuu seennee fi haalli yeroos nu ajaju bahatuu dhaaf, murtii fi ejjennoo fudhatuuf dirqamne turre.

Tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa dhaaba ABO, QBO fi walumaa gala moonaa Oromoo tana yoo fudhannu, akka humna WBO ZK fi kanneen ejjennoo tana deegaran cufaatti, ofii keennaa rakkinoota jedhaman kanneen irraa qulqulloo of taasifnee, dhiba ofii qooda bifaa fi sadarkaa taheettu keessaa hin qabne tokko, akka furamuuf yaamicha goone jechuutti illeetti akka hin hubatamne namuu qaabsifna. Hundi keenna sadarkumaan, haga taheetti qaama rakkoo qabsoo, dhaabaa fi faca’u gurmuu sabichaa tahuu beekaa, kan hundaa akka nuufis waan keennatti, gamuma jirruun, dabre ammoo fuulota kamuuttu qaama furmaataa akkasuma hundi waliin tahuutti akka fuulleffannuuf, kun yaalii seenaa goone jennee laakka’anna.

Gama kaaniin, akkuma ‘nami wal yakku owwaachaa wal yakka’ jedhaniitti, tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa fudhanne eebbifamaa kana jallisuuf qofaaf jecha, akka waan WBO ZK kun maanguddoo araaraaa gara biraa tahe of dhiheesseetti warri sababaa diddaa tokkoomuu qaban akeeka seenaa kana yakkuu fi yarsuufaa agarre. WBO ZK tarkaanfii fi ejjennoo fudhateen ‘gartuulee sadeen maqaa ABOn of yaaman cufti waliitti dhufuun haa araaramani’ jenne yaalii tokkummaa eegalame turre deegaruun jabeessine dhiheessine malee, ‘koottaa isin araarsinaa’ hin jenne!

Akkasuma, wallaachaan ykn ammoo gariin aadaa fi muuyxannumaa iyyuu itti qabaachu dhabuufaan tahu kan danda’e, akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO, QBO fi Oromoo jidduutti daballe dhiheessine kanaa deebisani akka biraa illeetti jallisuu dhaan marsaalee internet gara garaatti fi marsaa marii paltalk jedhamu adda addaarrattis ‘bifa yaadaa’ fakkeessani afanfaji kanneen uumuu yaalan hin dhabamne. Akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK deegaruun babal’ise kanaa iyyuu akka gartuulee dhaan ‘harka waliitti kennadhaa’ jechuufaa, ‘dhiifama waliif tolchuu’ jechuufaatti, badiilee fi miidhama akkasuma hubama ABO, Zoonilee WBO, miseensota, hooggana, jaarmayicha, deegartootaa fi ummata Oromoo irraan falmaan akka malee dhaaba keessatti tatahe kun dhaqqabsiise ‘irraanfadha’ jennee dhiheessinefaatti kan hubatani, hubachiisuus yaaluunis hin hafne. Kun cufa sababootuma diddaa nagaa, araaraa fi tokkummaa jenne laalla.

Eegaa, nuti akeekni tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZKn Onkololeessa 13, 2009, wal dhabbiilee dhaaba ABO keessatti deddeebi’ani mudatani, haga yoonaatti bifa kamiinuu furmaata argachuu dadhaban faluu qofa akka tahe ar’as irra deebine hubachiifanna.
Kana ammoo haalli diigamsaa, addaan deemuu, dhaabotni maqaa ABO himatan sadii ykn sanaa olii illee moggaasuun haga yoonaa argameef hiikkaa walumaagala dhibdeelee jiraniif fiduu waan dadhabaniif, roga biraa irraa yaali akka yaalii eegallu taane. Kanuma waliin akkuma murnummaan fala hin taane, murnii tokkoo illeen haga ammaatti jabaate jaarmayaa, hujii fi qabsoo waliigalaa fuula dura tarkaanfachiisuu dadhabu dhugaa diida jirtu tahurraa, haalli addaa fala addaa kan fedhu waan taheef, tarkaanfiin, murtii fi ejjennoo akkasuma yaamichi addaa sun barbaachise/barbaachisa jennee gaafas, ar’as amanna.

Dhaabni sadii kan maqaa tokko waliin qabu; kan laakofsa nama manuma tokko keessa waliin jiru wal saamuu qofaa karoora qabsoo sabaa godhate; hujiin fardeeffamu wal balleessuun maqaa ABO dhaaluu callaa; fi qabsoon himatamu kan morka hin dhumnnee, matoomi jiru kan ‘kabajaa’ namootaa, tuutaa fi kkf qofa waardiyu; dorgommi walirraa aanu qofa akeekkattuu; fi haala galiin qabsoo bilisummaa sabaa xurii akkanaan bakka bu’e; kaan kaan balleessee ofiif ‘maqaa’ qofaa fi ‘wakkiilummaa qabsoo’ dhaaluu callaa tahe argamu kana hifanne, quufne, jibbine, balaaleffanne, nu gahe!
Kun nuu, WBO ZKf kanaan booda karaa miti! qabsoo miti! dhaabaa miti! hujis miti! Karoora qabsoo galii sabaa dhugoomsuu miti!.....badii dha! Yakka-yakkaarraatti ida’achuu dha! Nuti gama keennaan haalaa fi deemsa akkanaa kana hunda dhaareffannee, humaa keessaa dhabnee dhiifne, namuu akka dhiisuuf miseensummaa fi Oromummaan lallabne. Harkii caalaan humna gartuulee ABO sadeeni, hooggana isaanii dabalate garuu amma illee, ar’aa illee, achuma, bakkuma sana jiraatu agarra. Kana guddoo taajjabne, gaddines jennaan! Haala kanaan kan injifatamu Oromoo dhuma, dhumarratti kan moo’us diinuma tarsimoo qofa jennee amma illee dhaamnaaf.

Kan barbaannu, gara qabsoo sabaatti of-deebisuu gartuulee dhaaba ABO sadeen; rakkinoota dhaaba ABO keessaan diiguu bira dabre QBO fi gurmuu saba Oromoo facaasaa jiru kanneen ariitiin fala (itti waliif galamu) lafa kaa’uu dhaan; gara dhaaba ABO, jaarmaya isaa, qabsichaa fi guruu miseensotaa akkasuma sabaa waalt’essuun; dheebuu saba Oromoo tan taatee Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walaabummaa Oromiyaa dhugoomsuutti cufti keenna waliin tokko taane, waliin ol-ka’uu dhaan mirkeessuuf waliin hojjatuu ti.

‘ABO 3n’ yaamicha Onko. 13, 2009 WBO ZK tolchineefiitti owwaachuu laalchise;
WBO ZK tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaaf fudhate akka gama dhaabaa adda babbahe kamuunuu waliitti hidhamee hin laalamneef, murtii fi ejjennoon akeeka kanaaf fudhate taatuu fi hanqattuus, fudhatamtuu fi didamtuus, faarfamtuu fi balaaleffatamtu illee, WBO ZK dhuma akka maqeeffattuuf jecha ajaja ‘ABO sadeeni’ kamuu jalaa bilisa of taasisuu ifaatti ibsinee turre.

Akkasumas, akeekni nagaa, araaraa fi tokkummaan yaamne hundaaf qixxee akka tahuuf, milkeessuuf gami kamuu akka wal qixa itti tahuuf, marii, haasawaa fi kanarratti illee waliitti deddeebisuu maluuf waraana zoonii tanaa biraatti gartuu kamuu nuti kan wal hin caalcifnee fi carraan isaani nu biraatti wal qixxee akka taate ibsaa fi ejjennoon labsanne, addeessine jira. WBO ZK gama kamiifuu kan hin baabsine tahuunis kakuu humna dirree akkuma ture amma illee tahe jira. Akkasuma ergaa nagaa, araaraa fi tokkummaa yaamnee ammoo, kanneen yaamicha kanaaf owwaatan kamuu waliin dubbachuuf banaa akka taane, banaatti kan wal marihannuu fi waan gama kamuu irraa dhagahamu akka walii keennaa fi Oromoota hundumaa beeksifnu imaammataa fi dhaamannoo keenna.

‘ABO 3n’ jechuun gartuulee ABO Shanee Gumii (ShG ABO), Qaama Cehumsaa (QC ABO) fi Koree Yeroo (KY ABO/Jijjiirama) wal duraa duubaan ibsoota babaasaniin tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK fudhate kan deegaran tahuu, akka kanaan gadiitti beeksifatani turan. Kunis, akkuma wal-duraa duubummaa ibsa baasaniitiin;
i) Shanee Gumii (ShG-ABO), ShG GS ABOn – Gaafa Onkololeessa 20, 2009.
ii) Qaama Cehumsaa (QC-ABO), KHGn – Lak.111/ABO/09, Onko.26, 2009.
iii) Koree Yeroo (KY-ABO), WKYn – Gaafa Sadaasa 07, 2009.
Cunfaadhaan, gartuuleen ABO sadan oliitti tarrifaman kamuu, ibsoota wal duraa duubaan baasaniin; Tarkaanfii, murtii, ejjennoo fi yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK dhiheesse kan deegaran, fudhatani fi milkeessuuf hojjattan tahuu isaani beeksisani turan. Kun eegaa waan barruuleen ibsoota dhihaatani hammatan ture.
Barruuleen ibsoota kanneen fi qabiyyeelee isaani akkuma marsaalee oduu afaan Oromoo gara gara irraatti naafamani turan, marsaalee (websites) gartuulee kanneenirratti ammaa illee argamu.

Deebisaalee fi ejjennoo gartuulee ‘ABO 3niiin marii WBO ZK suduudaan itti dhiheesseef laatame.
Deebisaa fi hafuura qaama araaraaf uf-dhiheesse ture kan ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii ABO’ eegne dhabuun yaadda’aa dhufurraa gaafa Sadaasaa 15, 2009, karaa koree dhimma qunamtiif WBO ZK bakka buufate, Koree Takkaarrii, dhaamsaa fi ergaan bifa barruun suduudaan matoota ‘ABO 3niif’teessoo isaani e-mail dhaan ergamefi ture. Xayalaan matoota ABO 3niif WBO ZKn mariif ergame, guyyaan ergamee fi dhaamsi hammate tokkichuma ture.
(Barruun dhaamsaa fi ergaa akkasuma marii karaa matoota jaarmayoota isaanii ABO 3nf ergame ture sun xalayaa ibsaa kanaan waliitti maxxanfame gara jalaatti argama.)

Dhaamsa, ergaa fi marii suduudaan hoggana ABO 3niifuu ergine turre kanaaf, akka deebisaa/ejjennootti QC-ABO ibsa sirnaa baasee nuun gahe jira. Mataa jaarmayichaan (D/T QC ABO), ammoo hiree arganneen itti fufne qaamaanis ejjennaa qaban irraa dhagahuuf carraa dabalataas arganne turre. KY-ABO/Jijjiirami bifa ibsaan osoo hin taane, barruu dhaamsotaan, dabalee bilbilaan karaa qaama hooggana jaarmayichaa olaanoo keessaa ejjennaa isaanii qabsiifatani jiru. ShG ABO karaa mataa jaarmayichaa (HD GS ABO) dhaamsa bilbilaan, dabalee karaa miseensa hoggana gartuu sanaa kan fuula jirruutti argamuutiin hiree qaamaan wal arguu taheen ejjennaa isaani qabsiifatani jiran.

Haa thu malee guutummaa deebisaalee fi ejjennoolee dhihaatan kanneeni, barruu tanaan labsuuf mirga, kabajaa, naamusa qunnamtii fi safuu Oromummaa illee jaarmayoota/jaallan hooggana isaani kanneeni kamuu eeguufiif jecha deebisaalee/haasawa nuuf dhihataniif fi ejjennaa ABOn 3n ergatan laalchise waan ibsa sirnaan nutti dhufe illee dabalate, dhaamsotaa fi haasawa gama kamuu waliin goone keessaa haguma ibsa kanaaf barbaachisu qofa, bifa isaan kamuu hin addaatti miineen (warra waan akka malee nuuf deebisan illee dabalate, of biraatti qabuun, ofiif ittiin miidhamu filachaa), cuunfaa dhumaa ejjennoolee dhiheessu filatu dursinee hubachiifna.

Tahus sadarkaa kanaatti hubannaaf akka toluuf dhaabbiin gartuuleen ABO 3niitu ibsoota barruu dhaan akka oliitti odeessuu yaalleetti tarkaanfi WBO ZK deegaruu isaanii ittiin beeksisani turani fi ejjennoon deebisaalee xalayaa suduudaan marii WBO ZK gaafa Sadaasaa 15, 2009 matoota jaarmayaalee kanneeniif ergineen dhiheessan kan wal hin fudhanne tahu akka kanaatti aanuutti wal duraa duubaan gabaafna.

i) Shanee Gumii ABO
Gabaabumaatti, dhimma rakkoo ABO keessatti dhalate, miidhaa geessifame jedhan fi akkaataa furmaataa laalchise dubbii qaami ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii’tti waan kennatameef, sanuma eegataa akka jiranii fi sanumaan xumura dubbii tanaa eegu kan filatan tahu isaani. Tarkaanfiin WBO ZK ammoo akka daandii araaraa gara biraa ykn WBOn ZK maanguddummaaf akka biraatti of dhiheesseetti hubatani illee waan jiruuf, daanduma jalqabaa (‘bu’ureessitootaa…) sana dursuu fi itti bahaa sanaa kan eegan himatan. Kanuma waliin gartuulee maqaa ABO qaban lamaan hafan laalchise KY-ABO waliin karaa qaama ‘bu’ureessitootaa…’ gaaddisi beellamame akka jiru. QC ABO waliin ammoo suduudaan gaaddisa qaama araaraa ‘bu’ureessitootaa….n’ alaatti wal haasawaa akka jiran. Yaaddoo tarii qaami araaraa ‘bu’ureessitootaa’ kun dirqama isaani bahuu hanqatuu ykn karaa isaani gartuun biraa dubbii waliin fixachuu laafisu ykn hanqachuu malu itti dhiheessineef ammoo ejjennaan qaban-yeroo haga qaama araaraa kana dubbiin tun gaafattu cufa laatuufiin (yeroo hangamu yo tahe!) waan itti buufatan dhagahu akka fedhan, hanqatu ammoo hangamu turu, gaafa tokko ofii isaaniiti (ShG) akka jaarmayaatti ibsa ijibaataafaa akka baafatanfaa ejjennoo isaani thu qabsiifatan. Ibsi Onko. 20, 2009 baasan ammoo akkas hin jedhu.
Tarkaanfi nagaa fi araaraa WBO ZK fudhateef ammoo suduudaan itti fufaniakka jaarmayaa ShG qofatti/kophaatti zoonicha waliin haasawuun xumuratu akka fedhan dhiheeffatan.

ii) Qaama Cehumsaa ABO
Sadarkaa duraatti, haasawa mataa jaarmayaa kanaa irraa qaamaan hubanneen, tarkaanfiin WBO ZK fudhate seenaa qabeessa tahu isaa, dhaamsa, ergaa fi mariin suduudaan Sadaasaa 15, 2009 Qorbituu Takkaarriin hooggana isaanittii ergame isaan biraatti fudhatama kan qabuu fi ijibaata rakkoo dhaaba ABOf akkasuma QBOf kan tahu jechuutti dabalee, falli jiru sanuma tahu isa akka amanan, milkeessuufis gama isaaniin waan malu/danda’ameef cufa godhuuf qophii tahu mirkaneessan.

Haa tahu malee ibsi qaama hoggana KJQBO-QC ABO Washington DC irraa ajaja mataa dhaabichaan qophaa’e gaafa 19/11/2009 nutti ergame akkas hin jedhu.
Kan ibsichi addeessu, tarkaanfiin WBO ZK deegarama tahu isaa, QC ABO akkuma WBO kanaatti ammoo dursee iyyuu dhuma bara dabreetti yaamicha fakkaataa godhe akka turee fi suduudaan gartuuleen ABO akka waliin dubbatuun furmaataan hojjatan dhiheese akka jiru.
Jaarmayootni ABO lamaan hafa yaamicha isaani kanaatti waan owwaataniif fi mariin waliin waan eegalameef, itti bahaa mariilee kanneeni booda, keessattu yo milkaa’u hanqatan tarii yaada WBO ZK kanaatti deebi’u akka malan, walumaa gala deemsa araaraa itti jiran irratti waan irraa gahanis yero yeroon kan WBO ZK beeksisan tahu ibsatan.

iii) KY ABO (Jijjiirama)
Barruu ibsaa tarkaanfii WBO ZK laalchise baasani fi ejjennoon suduudaan dhiheeffatan akkasuma kan wal hin simannee dha.
Ejjennoon suduudaa cunfaadhaa;
Yaada moonaa qabsoo Oromoo tokkoomsuu fi gaaddisa tokko jalatti deebisuu jedhu Adoolessa 1, 2008 irraa kaasee irratti hojjataa akka turan. Hujiin kun akka imaammataatti kan labsatan tahu isaa. Imaammann qaban kunis Sadaasa 8, 2008 jaarmotaa fi gurmuulee Oromoo jaha (6), maqaa ABO qabanii fi hin qabnellee dabalatee, hundaaf xalayaa barreessuun sirneeffamu isaa.
Deebii jaarmotaa fi gurmuuleen adda addaa kennan irra dhaabbatuu dhaan hujii eegaluu isaanii, marii waggaa tokkoon booda jaarmotaa fi gurmuuleen shan (5) Onkoloolessa 31, 2009 walitti makamuun tokkooman jiran jedhan.
Kanuma waliin mariin qaamoota ABO waliin godhamus eegalamee sadarkaa adda addaa irra jiraachuu. Fknf haasaan KY ABO fi QC ABO waliin gidduu-galummaa maanguddummaa kamiin alaatti eegalame sadarkaa xumura irra jiraachu isaa.

Araarri ‘bu'ureessitotaa fi buleeyyii ABO’ kan dhiyaate jedhan erga KY ABO yaamicha isaa dabarsitee hujitti seenteen duuba tahu isaa. Qaamota hooggana ABO sadiihiif xalayaan ‘bu’ureessitoiotaa fi buuleyyiin’ barreessan KY ABO fi ShG ABOn yoo fudhatama argatu, QC ABOn fudhatama akka dhabe ture.
Mangudgummaa ‘bu'ureessitotaa fi buleeyyii ABO’ tin mariin marraa tokko KY ABO fi ShG ABO giddutti ta'ee, kan marraa 2ffaa dhihootti tahuuf akka jiru.
Akka yaada xalayaa Qorbaa takkaarrii itti ergame itti hubatanne jedhaniitti, kan WBO ZK gaafata jiru araaraa haarayatti eegaluu, akkasuma WBO ZK akka qaama araaraa gara biratti of dhiheesseefaa akka tahe. Deebisaan/gorsii/yaanno/ejjennoon sanaaf qaban ammoo yaadni marii araaraa KYn eegalame jiru deeggarsa dabalataa WBO ZK illee irraa argatee akka fiixa bahu gochuu qofa jedhan.
Rakkoo kanaaf fala kan ta'u jedhanii laalan, zooniin ajaja dhaabaa (KY ABO) jalatti deebi'uun marii/yaalii araaraa KYn hunda dursee iyyuu eegalame fudhannee waliin fiixa baasuuf hojjachuu fi kkf.

Waliigalaatti haalota gartuulee ‘ABO 3n’ irraa calaqisuun hubatame
Idileetti, akka gartuulee fi jaarmayaalee sadaniittu nagaa, araaraa fi tokkummaa jedhame fedhurratti wal fakkeennan ibsatu,

QC ABO fi KY ABO tokkummaa fakkaataa (gara garaatti) bara dabree keessa akka jaarmayaatti yaamani turan milkeessuuf, karuma isaani itti fufani dhiibuu filatu. KY ABO daandii marii tokkummaa eegalan milkeessuuf warri hafe akka isaan waliin dhaabbatuun irraa wayyaa dhiheeffatu. QC ABO yaamicha isaani kan karaa qabate jiru waan irraa gahu baruuf ammaaf sanuma eegu filatu.

QC ABO araaraa, tokkummaa fi maanguddummaa jiddu-galummaa qaama ‘bu’ureessitoota fi buuleyyiin’ geeggeffamuutti hin amanu, irra illee hin hirmaanne/hin hirmaatus..

ShG ABO fi KY ABO jidd-galummaa bu’ureessitootaa fi buuleyyiitiin’ waliitti haasawuu fudhatani turan. Tahu iyyuu, haga ammaatti marroo tokko qofa akka haasawani fi kan lammeessoo fuula dura isaan jira jedhu. Lameenuu akka jaarmayaa fi hogganaatti suduudaan waliitti siquu ykn haasawuuf hedduu addaan fagoo jiran, fedhii akkasiitis ammaatti hin qaban.

ShG ABO hoogganaa fi jaarmayaa QC ABO waliin suduudaan haasawuun waan tokko irraa gahu akka malan himatu. KY ABO fi QC ABO illeen akkasuma sadarkaa waliin xumurachuu irraa gahaa jiraachu himatu.

ShG ABO fi KY ABO ofiif waliin nagaa bu’uudhaa fi waliitti araaramuuf (suduudaanis tahe qaama araaraa jidduu taa’uu kamuu keessaan), waliitti dhufuu osoo hin taane, isaan kamuu gara garaatti WBO ZK akka suduudaan isaaniitti deebi’u gara garaatti barbaadan, gaafatan.

ShG ABO fi KY ABO jidd-galummaa qaama ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyiin’ waliitti haasawuuf yaamicha qaama kanaan godhame tureef owwaatanii uyyuu, lameenuu, waltajjii sanaan waliin fixachuuf walirrattis tahe, maanguddummaa sanarratti abdii hin qaban.

Sababoota adda addaa tarrisaniif, karaa waltajjii jaarrrummaa qaama araaraa (‘bu’ureessitoota fi buuleyyii’) kanaan, rakkini ABO kun furame, tokkummaan hawwamu dhufuu isaa, harkii caalaan hooggana gartuulee ABO, miseensotaa isaanii fi deegartootni gartuulee kanneen jala hiriiran amanti hin qaban.

WBO ZK kun tarii nagaa, araaraa fi tokkummaan gaafate hanqaturraa fi/ykn haaluma rakkina gara garaa dirree qabsootti beekaman adda addaa irraa, akkasuma tura keessa abdii kutatuu dhaan gara faca’uufaatti deeminna ‘abdii’ jedhuun, akkuma kanneen haala akkasii keessaa waa eegataa jiran dhagahaman/mumul’atan, kan haala akkasii mudatu keessatti humna ‘masaanuu’ jedhamu diqqaa cinaa sanaa qabaatu abdatan (kan amma nama itti leejjifatuun dabalatuuf fiffiigaa jiramu), ‘qaawaa’ humni guddichi ZK kun irraa ‘deemuun’ uumuu malu buufatuu dhaan, “qabsoo itti fufuu” kan tilmaamatanis hin dhabamne. Garuu Itti-bahaa yaamicha WBO ZK nagaa, araaraa fi tokkummaa irratti kan hirkatuu fi gaafa Ammajii 01, 2010tti gara taheetti kan mirkanaa’u, yoo tokkummaan hin jiraannee, sanaan achi qabsoon dhuga waan hin jiraanneef, fuula kanaatti maqaa hin jirreen, sana booda ummata Oromoo miidhuun kanaafuu akka hin jiraanne WBO ZK ammumaan hunda akeekkachiifna.

Ilaalchaa fi ejjennoon goggodduun adda tahe ammaa illee gartuulee ShG ABO fi KY ABO jidduu caalaatti mul’ata. Laafaatti fi dhihoottis kan waliitti siquun hin eegamnes kanneen kana jidduu dha. Sababiin hundee haala kanaaf hubatame, addaan bahinsaa fi morkiin jiddu jirru yeroon isaas dhihoo fi ammaa illee oowwaa waan taheefaa fakkaata. Gartuun lameenu QC ABO waliin haasawuu fi yo tahe gara fixachuutti kan deemu maluuf adda addadummaa, morkaa fi falmiin QC ABO waliin gara garaattis isaan qaban isa turaa, kan qabbanaa’e jiruu fi dubbiin QC ABO baroota waan laaka’atee jiruuf kan hundaaf caalaatti haffallate fakkaataf. Falli gartuun lameen dubbiin jidduutti ammaa illee jabduu kun laalaa jiran keessaa haalli addaan jiraatu isaani kun akkuma kan QC ABO sanaatti baroota haga tokko itti fufe yo laaka’ate, dubbiin ofumaanu dhama fixachaa, barrii/haalotni biraa dubbii jidduu dulluumsaa deemuu fi qabaneeffatufaa waliif tilmaamu.

Cuunfadhaan dhugaan jirtu garuu, harki caalaan gartuulee ABO jiran kanaa nagaa, araaraa fi tokkummaa jedhame idileetti kan fedhan tahu himatani illee, bifa, akkaataa, yeroo fi haala dureelee gartuu isaaniif caalmaatti bu’aa qabaatu qofaan kan itti seenan akka haala dureelee ifaatti hundaatti hin himamneetti gra garaatti qabu. Warra waliin nagaa bu’an, waliitti araaramanii fi waliin tokkoomanis ulaagaa mataa isaani kaayyatuu dhaan kan filatan fakkaatu. Araaraa fi tokkummaa maanguddummaan ykn gartuulee sadan jiran keessaan kaaniin ykn WBO ZKn dhihaatu osoo hin taane, yaamichaa, sagantaa fi qophii ofii isaaniitiin dhufu gartuuleen harkii wayyaan barbaadu. Itti yaamamuu fi kaan irraan dhufu irra, tokkummaa ofiif yaamaniin, abbaa itti tahani, maqaas itti fudhatani tartiibuma isaaniitiin, ariiriitii tokkoon maleetti geeggeffatu/geeggeffamu kan filatu fakkaatu..

Yaamicha waliigalaa
Hoogganootni gartuulee ABO sadeen ammaas akka yaadota morkaa fi matoomaa moonaa QBO fi ABO diige kana irraa deebitani, gara ofiifi tokkoomtani, dhaabaa ABO, QBO fi ummata Oromoo waliin tokkoomsitaniitti akka ariitiin deebitan ammaas irraa deebinee isin gaafanna.

Dhaamsa qabnu
Faarulee, ergaalee, dhaamsa/dhaamannoo, murannoo, dhaadannoolee tokkummaa ABO/Oromoo fi kkf suduudaan walgahii waliigalaa dhihii dirreetti baklka takkaatti geeggeffateen muraasotaa fi buttaaleen WBO ZK akkasuma jaallan fi ilmaan Oromoo gamtaan; Hogganaa fi miseensota gartuulee ABO sadaniif, ummata Oromoof fi Zoonilee WBO hfan akkasuma miseensota WBOf fi kkftuuf qopheessani dhaammatan bifa DVD dhaan suduudaan karaa caasalee isaanii fuula jirruutti argamaniin ABO 3niif erguu gabaafna. Ummata bal’aas karaa waltajjiilee fi walgahiilee gara garaan gahuuniin karoorfame jira.

Hogganootni jaarmayaa gartuulee ABO sadeen, ergaa nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaateetti akkuma ibsootni jaarmayoota keessani jaqaba addeesse tureetti dhugaan kan itti-amantan taate, gareen jirtan kamuu guyyaa ar’aa irraa kaasee qaama hooggana sadarkaa olii keessaa namoota lama-lama (2:2), bakka buufachuun zoonii WBO Kibbaatti akka ergattan isin afeerra. Hiree sanaan ejjennoo nagaa, araaraa fi tokkummaa hawwame irratti jaarmayaa fi hogganni keessan qabdan akka humna waraana keessaniitti ibsattani fi dhaabbii akasuma dheebuu nagaa, araaraa fi tokkummaa ABO, QBO fi Sanba Oromoo WBO ZK kun qabu ofumaafu akka hubattaniif kunoo isin yaamne. Jilli keessan gaafa Mudde 15, 2009tti dirree WBO sana akka dhaqqabu dhaamanna. Haala kan milkeessuuf Qorbituu Takkaarrii waliin akka wal quba qabaatan ammuma irraa dhaamanna.

WBO fi dirreen qabsoo dhaaba ABOn heeraan eessattuu utubamee fi saaqame kamuu haga Kayyoo fi jaarmayaa isaa hin ganiniitti humna qabsoo bilisummaa Sabaa Oromoo ti. WBO ZK fi Dirreen/Zooniin WBO Kibba Oromiyaas qaama seenaa QBO dhaaba ABOn utubamee, diriifamee fi hogganamaa as gahee dha. Gartuuleen ABO sadeenu akka jaarmayaa fi hoogganaattis ar’aaf addadummas qabaatan dhaabaa fi jaarmayaa ABO ti. Waan taheef, WBO ZK rakkoo dhaaba ABO naafifte akka furmaata argatu qofaaf tarkaanfii dhiibbaa waan fudhateef jireenna dhabuu ykn jireennaan doorsifamuurraa, gartuuleen ABO sadeenjiran kun kamuu, ammumaan gaaffii fi kadhaan maleetti qabeenna qabsoo qabdaniin akka dirmattaniif irra deebine yaadachiifna.

Miseensoti dhaaba ABO, deegartooni dhaabichaa/qabsichaa, maanguddooti Oromoo, hayyooti Oromoo, sabboontotaa fi Ka’imani akkasuma haawwan Oromoo tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa ABO, QBO fi Ummata Oromoo dhugoosuuf WBO ZK gaafa Onk. 13, 2009 fudhate kana milkaa’uu fi hanqatuun isaa isiniifis dhimma keessan tahu yaadachiifna. Kanaaf itti dhiheennaan akka hordoftanii fi milkeessuufis bira dhaabbattan gaafanna.

Amma illee taanaan guyyaan ayyaana WBO kan Ammajii 01, 2010 guyyaa itti bahaan tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa waliigalaa WBO ZK yaame kun dhugoomuu fi hanqatuu isaa itti gabaafamu waan taheef, gartuulee ABOs, miseensonni, deegartootaa fi ummati Oromoo sanaa asiitti hamtuu oolchuuf waan irraa eegamu cufa akka tolchitan irraa deebine dhaamanna.

Nagaa, araaraa fi tokkummaan WBO ZK dhaaba isaa ABO, qabsaawota waliigalaa fi Oromoo akka sabaatti dhiheesseef kun sababoota seenaan hin fudhatamne gara garaan kan hanqatuu fi didamu yo tahe, WBO ZK iyannaa fi himannaa isaa yeroo beellameen achiitti gara ummata Oromootti, aadaa sirna Gadaatti fi Waldaa Machaa fi Tuulamaatti kan dhiheeffatu tahu ammumaan hundaatti dabarfanna.
Injifannoo Ummata Oromoof!

WBO ZK ABO
Sadaasa 29, 2009.

Wbo_zk_abo2010@yhoo.com

________________________________________
ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT


جبهة تحريراورومو


Lakk: 0007/xal-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Sadaasa 15, 2009

Gara: Hoggana qaamota ABO addaan babbahan sadaniif;
1. Jaal Dawuud Ibsaa: HD GS ABO (Gartuu ABO-ShG),
2. Jaal Dhugaasaa Bakakkoo: D/T ABO (Gartuu ABO-QC) fi
3. Jaal Kamaal Galchuu: DD KY ABO (Gartuu ABO-KY/Jijjiirama).
Dhimma: Itti bahii tarkaanfii, murtii, ejjennoo fi yaamicha WBO ZK (13/10/2009), kan haga ammaa wal dhageessisuu.


Dursa nagaa Oromummaa dhaamna!
Wal dhabbii, qoodamiinsaa fi addaan bahinsa dhaaba ABO keessatti baroota 2001-2009 keessatti mudateef falli qabatamaa fi furmaati hawwamu haga yoonaa dhibuu irra WBO ZK gaafa 13/10/2009 fala takkicha hafee jedhame humna zoonichaan kan amanamu tarkaanfi nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoo yaamuun ni yaadatama.

Waraanni dhaabaa zoonii tanaa, qaamotni dhaaba ABO wal dhabiilee kanneen irraa wal duraa duubaan adda yaa’an, miseensotni dhaabaa, deegartoota, ummata Oromoo bal’aa fi mararfattooti dhaabaa/qabsoo tanaa akka deegarsa barbaachisu ejjennaa nagaa, araaraa fi tokkummmaa tanaaf laatan hunda gaafate ture.

Mangudootni bu’ureessitootaa fi buulleyyii ABO wal dhabbii murnoota ABO kana araarsuuf akka qaamaatti ijaaramani turan kan dubbii tana hordofaa turuutti quba qabamu ammoo bu’uraa akeeka furmaataa WBO ZK hawwe kanaa tahurra, tarkaanfiin nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO zoonii tanaan yaamame kun, deegarsa yaalii araaraa qaama bu’ureessitootaa kanaan eegalame jiru tahe akka hubatamus WBOn ibsate jira. Kanumaafu murtiin waraanaa tun, “tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa…” jedhame moggaafame ture.

Eegaa, guyyaa tarkaanfiin deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa kun WBOn gamanaan guyyaa 13/10/2009 fudhatuun hundaaf labsame as, 13/11/2009 ammoo baatii tokkoffaa dhaqqabne/xumurre jirra.
Itti-bahaan bu’uraa tarkaanfiin, murtii, ejjennoo, yaamichaa fi labsiin nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZKn baatii tokkoon dura dhihaate ture kun ar’a sadarkaa qabatamaa fi mul’ataa tahe tokko irra dhaqqabuu isaa akka itti aanuutti waliin geenna.

Kunis, qaamotni ABO addaan bahani jiran-gartuuleen yaamichii nagaa, araaraa fi tokkoomuu godhameef sadanuu, wal duraa duubaan, sirnaan akkuma jaarmaya-jaarmayaatiin;
Tarkaanfii, murtii, ejjennoo fi yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa WBO ZK dhiheesse akka deegertan, fudhattan fi milkeessuuf hojjattan ibsoota baaftaniin beeksiftani jirtu.
Murtiin deegarsa kanneeni fi labsooti sana hammatan; akkuma wal-duraa duubummaa baafamaniitiin;
iv) Shanee Gumii (Shg-ABO), ShG GS ABOn – Gaafa Onkololeessa 20, 2009.
v) Qaama Cehumsaa (QC-ABO), KHGn – Lak.111/ABO/09, Onko.26, 2009.
vi) Koree Yeroo (KY-ABO), WKYn – Gaafa Sadaasa 07, 2009.
Hamma sadarkaa fi guyyaa kanaatti, wal fakkeennaan yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaateef owwatuun kun abdachiisaa jenna.
Murtiilee fi deegarsa jaarmayaa keessa (akka gartuulee sadaniitti) barruulee ibsa sirnaan baaftaniin mirkaneessitani jiran walgahii humna WBO Zoonii kibbaa bakka takkaatti geeggeffamuun dhugomeef gabaafamus hubachiifna. Haa tahu malee hundi keenna, miseensotaa fi ummata Oromoo ida’annee, gaaddis akeekatame kana dhugoomsuuf hujiin caalu akka nu hafuu fi waliin tahanii milkeessuuf hojjatu akka gaafatu mamiin hin jirtu.

Gama kaaniin, qaamni maanguddummaa dhimma kanaaf eegamaa jiru, miseensota bu’ureessituu fi gameeyyii ABO akeeka kanaaf ijaaramuun dhagahamaa ture, kan WBO tarkaanfii fudhateen deegaru labse, akka abbaa dhiibbaatti eegaa jiru, haga ammaattu irraa dhagahuun hin danda’amne.
Ibsa faca’eetti ida’ee marroo lama barreeffama suduudaan karaa D/Buutuu qaamichaa, deddeebi’ee yaamichii tolfameefi, akkasuma deebisaan bifa tahee iyyuu, qaama araaraaf utubamuu faarsaa turre irraa dhibuu isaa, taajjabbii olaanaan isin hubachiifna.
Beellamni dhumaa qaama maanguddoota araaraa bu’ureessitootaa fi gameeyyii dhaabaa kanarraa dhagahuuf qabame amma gaafa 15/11/2009 tahus achumaan quba wal qabaachifna.

Beellama maayii kanaatti qaama bu’ureessotootaa kana irraa kan dhageennu fi/ykn nurraa hafuu isaani irratti kan hirkatu, gaafasuma irraa kaasee kanaafu isin matootni hoggana gareele ABO sadan, haala maangudootni nurraa hafuu malan akkasii keessatti, akkamiitti akka dhimma ulfaataa fi dhaaba ABO akkasuma Oromoof hunda caalaa fardii jedhamu kana itti gara gaaddisa waloo kan nagaa, araaraa fi tokkummaaf itti wal gahamu sana armuma irraa waliin itti fufsiifnurratti akka yaada wal jijjiirannuu, marihannuu fi waalteffannu kabajaa Oromummaan isiniif dhiheessina.

Marii dhiheessaa jirru tanaaf fakkii/ka’umsaa tahuuf gargaaru qofaaf, akkana yo jedhame hoo?
Haala maangudootni qaama araaraa kun guyyaa oliitti akeekametti akkuma haga ammaa cal’isaniitti, achumaan dhimma kanarraa kan hafan tahan, akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa fudhatuun hundaa dhihaate kana karaa buusuuf akka gargaaruuf, yaada akkanaafaa eeruu yaalle;

Akeekni maanguddummaa silaa bu’urrummaan waliitti nama harkisuu, haala tasgabbeessii, jidduu taa’uu, raggaa ta’uu fi kkf faa tahuutti ilaalama. Ammoo hundi silaas akkuma itti waliif galame akka tahe falamsiisaa miti. Yoo manguddummaan jidduu hundaa jiraatuun ni barbaachisa jedhame irratti waliif galame; Maanguddoota Oromoo/ABO kan gara biraa, ulaagaa hundaaf fudhatamuun, nama baay’ina isaani gama kamuufu wal qixaatti kenname akka dhiheeffatamufaa marihatu.

Hogganni gartuulee ABO addaan bahan sadan kun suduudaan waliitti dhufuu dhaan walii isaatii waliin haasawuun yoo danda’aame.

Tarii hogganni (hoggana jechuun asiitti akka qaamaa fi mataatti illee laala), gartuulee ABO jirtan sadan wakkiila (miseensotaa, qondaalota, miseensota hogganaa, deegartoota fi kkf ) keessaa bakka buufatuun, ergaa baay’ina jila ergatamu irratti waliif galaniin booda, akka waliitti dhufani dhimmota teknikaa gara garaa gaaddisa waloo hawamuuf bu’ura kaa’aniif dursa waliitti dhufuun yo filatamefaa.

Qabxiilee 1-3 olii keessa tokko ykn haga tokko ykn hunda isaani ykn ammoo kanaan alaatti akkaataa biraa ittiin bakka gahame kanarraa fuula duraatti deemamu mariif dhiheessuu dha.
Fardiin marii fedhu innii biraa, bakkaa fi akkaataa itti waliitti dhufamuun hundaaf ykn harka caalaa ykn hundumaafis mijjattu irratti marihatuufaa,

Ammajiin 1, 2010 guyyaa fi yeroo akka beellama dhumaatti labsii WBO itti bahaa yaamicha kanaaf qabatee dha. Guyyaa sanaatti waan kana gara tokkootti baasuun fardii tahuu hubatani ammumaan sagantaa waloon kaa’achuufaa gaafata.

Nama/namoota/caasaa dhimma walumaa galaatti nagaa, araaraa fi tokkummaa dhihaate kanarrtti karaa keessanirraa fuula kanaatti (fi/ykn) bakkoota birootti illee yo feesise wal qunnamamu osoo moggaafamani kanuma waliin waliif eeruun tahe.

Dhimmota kanaa fi kanneen fakkaatoo biroo asirratti hin tuqamanin akkasuma ammumaan irratti waliin dubbatuun hafu hin qabne irratti marii/yaadota’gaaffilee fi kkf waliin godhatuun, fagaattu gaafa Sadaasa 25, 2009tti akka daanduma tanaan nutti deebisuun walumaanu walteffannu, dhaamanna.

Nagaa, araaraa fi tokkummaa dhugaa dandeettii isaatiin Rabbi ABO, QBO fi Oromoof dhugoomsinna jenne!.... Aamiin!!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Qorbituu Takkaarrii*
WBO ZK ABO
Sadaasa 15, 2009.
________________________________________________________

*Qorbituun Takkaarrii qaama waaltessaa-tarkaanfii, murtii, ejjenoo fi yaamicha nagaa, araaraa fi tokkummma WBO ZKn labsame milkaa’uuf isaaf kanneen ilaalchisu hunda waliin hojjatuuf, miseensotaan utubamee dha.

Jibbaata qaama ‘Bu’ureessitootaa fi Buuleyyii ABO’ abbooma araaraaf qabanne turree beeksifna.(Ibsa WBO ZK ABO)

ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT


جبهة تحريراورومو


Lakk: 0009/yaamicha-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Sadaasa 29, 2009

Ibsa WBO ZK
Jibbaata qaama ‘Bu’ureessitootaa fi Buuleyyii ABO’ abbooma araaraaf qabanne turree beeksifna.

Nuti Waraannii Bilisummaa Oromoo (WBO ZK ABO), gaafa Onkololeessa 13, 2009 tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa dhaaba teenna ABO, QBO fi ummata Oromoo keessatti akka bu’uuf fudhachuu labsanne turre, “Tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO, QBO fi ummata Oromoo” jennee moggaasuun ni yaadatama.

Ergaa falli takkichi ABO, QBO fi ummata Oromoo baasuu fi daandiin furmaataa takkittiin hafte nagaa, araaraa fi tokkummaa tahu bal’inaan xiinxala, gamaaggamaa fi daawwannaa haalaa irraa hubannee, ejjennoo itti fudhachuu murteeffatu ibsanne turre. Humni waraanaa dhaabaa kun, kanneen haga ammaatti falli rakkoo dhaaba ABO, QBO fi waliigaltee Saba keennaa hubeef akeeka akka qabaatu addeessine akkanaatti daawwatan fi hawwi fakkaataa qabaatani nuun duraatti argaman soquutti kaane.

Maqaa guurmuu ABO fafaca’e araarsuuf akka qaamaatti waliitti dhufuun, ijaaramu labsatani kan haga yeroosiitti dhagahame, miseensota ABO fi maanguddoota dhaabaa akkasuma Oromoo kan ta’an warra ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii ABO’ jechuu dhaan utubamee, yaalii gartuulee ABO sadeen waliitti fiduuf hujiitti bobbaa’uun medialee iraa dhagahame ture irraatti waliif galle.
Ibsi qaama kanarraa walakkeessa Muddee 2008, teessuma isaa jalqabaa Washington DC, USAtti geeggeffatuu beeksisani turan, kan koppiin barruu ibsa sanaa gaafasuma dirree qabsoo dhaqqabee ture. Utubamu qaama araraa kanaa fi akeekni isaas haasawa karaa bakka bu’oota qaamichaa mediyaalee adduunyaa gugurdoo garii irratti yeroo sana dabres gurra miseensota waraana keenna bu’e ture.

Haalota akkanaatin WBO ZKf qaama ‘bu’uureessitootaa fi buuleyyii ABO’ kana ka’umsa taasifachuutti dabalee, hawwii akka zoonii WBOtti dhugoomsuuf ijibaata godhuu muranne kan nagaa, araaraa fi tokkummaa, akka yaalii haga yeroo tarkaanfiin jedhame kun fudhatamu sanaatti qaama maanguddumaa rakkina moonaa ABO, QBO fi Oromoo kanaaf of gad baase kana deegaruuf tarkaanfiin hadhooftuun WBO ZKn onkololessa 13, 2009 labsame sun fudhatame ture.

“Tarkaanfi deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa…………..” kan jenne moggaafanneefis, yaalii eebbifamaa fi kabajamaa jennee amannu kan qaamni maanguddoota teennaa kun eegalu labsatani turan sana tumsuu, waa’elchuufi, deegaruu, kalchuufi, milkeessuuf dhiibbaa barbaachisu godhuu dha ture akeekaa fi fardominni tarkaanfi Onkololeessaa sun.
Yaalii bu’ureessotootaa fi gameeyyii kana laalchisee, haalotni murtii akkanaa irraa gahu WBO ZK dirqisiise keessaa, hubannaan fardii tokko qofa ammaaf ibsanna.

Kunis, haala murnooti ABO sadeen araarsuuf qaamni kun Oromummaa fi miseensummaan of utube itti dhihaate jiru, kaan yeroo waltajjii karaa sanaan dhihaatuun himame didu, gariin ammoo maanguddummaa jedhme maqumaaf fudhatu ibsataa, haala dureelee adda addaa kaa’uun, araaraa jedhame laalchise akka ofiif itti barbaadan qofaatti deemuu filatuu, bakkaa fi yeroo beellama waliitti dhufeennaaf gaafataman takkaan harkisuu ykn hanqisuu akkasuma dabre ammoo qabbaneeffamuufaan suuta-suutaan araarrii deemee dhumarratti akka danqamu malufaa yaaddoon bira geenne turre.
Duuba nuti, hiree takkicha nagaa, araaraa fi tokkummaa tana hanqachuu dhowwuuf, yaalii maanguddootaa furmaataaf taati jennee amanne sana milkeessuuf gumaachuuf jecha, tarkaanfiin WBO ZK tun, bifa gartuulee ABO jiran sadan dhiibbaa irratti godhuutiin, akkasuma miseensotaa fi ummata Oromoo karaa waraana isaa akka mararfatani fala dhihaate kana waliin dhugoomsuuf waliin dhaabbannuuf ejjennoon waraana zoonicha sun barbaachise ture.

Haga danda’amuutti ammoo akeeka falli biraan hin baafne jennee amannu kana milkeessuuf gumaachuuf Humni WBO ZK kun akka dhaabaa fi qabsoo laalchisee nuufis rakkinoota hunda waliin keessa seenne kanneeni fi furmaatni hiree akkanaan argamu malu/argmu qabus, nufis dhimmaa keenna jechuu dhaan, armaa achi ammoo qaama furmaataa tahuutti gumaachuu akka qabnu, kanaaf ammoo dhiibbaa malu hundarratti wal fakkeennaan godhuu dhaan dhaabaa fi Oromoo wahiitti baasuuf akkaanaan hirmaannaa jennee kan itti seenne turre tahu ammaas hubannaaf akkasuma seenaaf jecha kunoo irraa deebibee uf-ibsina.

Asirratti garuu, hiree tanaan Oromtichaa fi Oromtittii cufa wanni yaadachiifnu malee bira dabaruu hin dandeenne fardiin tokkoottu jira.
Innis, WBO ZK tarkaanfii nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoof Onkol. 13, 2009 fudhate kanaa wareegama seenaa keessatti miseensummaa ABO fi Oromummaan yoomi illee laakka’achuu itti fufnu baasu keenna. Kun ammoo wareegama balaa bifootaa fi sadarkaa adda addaa ulfaatoo tahan kan haga dhiiga ilmaan Oromoo zoonii waraanaa kana keessatti dhangalaasuufaa dhaqqabe, kan wal dhabbii fi dabre ammoo addaan babbahinsi dhaaba ABO keessatti deddeebi’ee wal duraa duubaan baroota dhufaa dabraa akka dirreetti nu mudatuu isaa seenaan galmeessee dabreetti kan ida’amuu dha.

Ar’aas tarkaanfii kanaan eegaa, balaa beelaa/qoonqoo, dheebuu, daaraa, tajaajila fayyaa dhabuu, tarii hiree hundaan itti duulamufaa, kophxeeffamuu fi dabre ammoo diina tarsimoon addaatti aggaamatamu, biyyoiota ollaa fi adduunyaa illeen haala iggitii hin qabne kana keessatti miidhamufaa hireen akka nu muddu qalbii fi onnee Oromoo keessatti akka galmama’u dabarfanna. Walumaa gala dirmannaas tahe, iggiti bifa kamiituu dhabuufaan (akkuma ammaa iyyuu miidhamne hin dandamatin), akka miidhamu dandeennu osuma beeknu, ABO, QBO fi saba keenna Oromoo dandamachiisuuf jecha, nu dhalootii Oromoo goleelee Oromiyaa hunda keessaa Oromummaaf owwaannee ABO jalaatti waraana taane asiitti waliin haga yoonaatti hedduun nu mudate argamne, ammaas jaallummaa isii kaleessaa sanaan, wal qabanne waliin hamtuu fi toltu dhufu hunda waliin eegachaa jirraachuu keenna hunda yaadachiifna.
Dhiiga, lafee fi lubbuu jaallan keennaa hedduu irraa tarkaanfanne nagaa, araaraa fi tokkummaa yaamuu keenna hunda ammoo akka dhaadannoo jannoomaatti ol kaafne Oromoo dhageessisuu barbaanna.

Haa tahu malee, maanguddootni araaraa fi tokkummaa ABO isaanumti yaaman, labsani fi sanumaaf utubamuu miseensota ABO akkasuma Oromoo beeksisani turan kun haga ammaatti deegarsaa fi wareegama WBO ZKf akkasuma hiree nagaa, araaraa fi tokkummaaf laanneef owwaachuu hanqatu isaani Oromoo beeksifna. WBO ZK Oromummaa, jaallummaa, miseensummaan fi wareegamaan qaama kanaa fi akeeka irratti of labsan kana (nagaa, araaraa fi tokkummaa moonaa ABO) deegaruu, tumsuufi, kalchuufi fi akka dhugoomuuf, araaraaf ejjennoo fudhachuun owwaannee, hoggana, dhaaba, miseensota, deegartoota ABO fi sabuma keenna araarsu akkasuma tokkoomsuuf akkanaan fudhanne irratti nu jalaa diduu ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii’ kanaa guddoo kan itti gaddinee fi taajjabne tahu hunda hubachiifanna!

WBO ZK ibsa, ejjennoo fi yaamichaa gaafa Onko. 13, 2009 baaseen akkuma jiruutti dubbii egeree ABO, QBO fi Oromoo, qaama ‘bu’ureessitoota fi gameeyyii’ kanaatti kennate ture. Tartibaa fi akkaataa nagaa fi araarrii ABO fi QBO keessattis bu’uuf qaama nagaa kanaan ibsa isaanii jalqabaa sanaan dhihaates akkuma jiruutti fudhachuuf illee ibsanne turre.
Kanuma waliin yeroof, haga nagaa fi araarri hawwame kun bu’utti, dhimmota waraanaa fi zoonii dhaabaa tana laalan bebbeekamoo gara garaafis akkasuma qaama maanguddootaa kanaatti of-kenne turre. Kana jechuun fakkeenanaf, nagayummaa fi egeree waraanaa fi zoonii WBO kana hagasiifuu, gaaddisa jaarrummaa qaama ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii’ abbooma dubbiif qabanne kanaatti dabarsine laannee jechufaa laala.

Akeeka nagaa, araaraa fi tokkummaa kana irrattis akka waraana dhaabaa tokkootti,akkasuma akka zoonii WBOtti, akka humna ABO fi miseensota dhaabaa tanaatti, akkasuma akka gurmuu ilmaan Saba Oromoo tokkootti, akka yaada akkaataa araaraa kanarratti illee qabnu achumaan qaama ‘bu’ureessitootaa’ kanaaf eeruun keenna hin hanqanne. WBO ZK kanuma cufaafuu qaami ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyiin’ kun deebisaa nuuf laatuu qofa sooo hin taane, qaamaanu akka nutti dhufuun fardii itti tahe yaamicha gaafas labsamerratti addeeffame jira. Ammajiin 01, 2010 ammoo beellama dhumaa yaamichi nagaa, araaraa fi tokkummaa nus itti dabalanne kun fi, akkanaan haga tokko yaaliin karaa qaama ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii’ akka hameessa rimayaatti Oromoon eegattu kun takkaan milkaa’u fi/ykn ammoo hanqatu isaa Oromoof gabaafamu beellamanne ture. Qaamni kabajamaan araaraa nuti abboomaa dubbii fi iggitiif qabanne kun kanuma cufarraan nurraa, akkasuma Oromoo irraa hafu isaa ibsanna.

Amma yeroo gara baatii tokkoo fi wadhakkaan duubaatti kunoo maanguddoota qaama araaraaf of-labsuun dhagahame irraa osoo humaa hin dhagahin ar’a geenne. WBO ZK, haala moonaa ABO, QBO fi Oromoo hujii godhate haga danda’amuufiitti hordofaa waan jiruuf, ololootaa fi odeessii karaa sirnaan hin mirkanoofne gara garaa nu gahan, haga dhumaatti qaamni araaraa kun kan nurraa hafuuf jiru tahu waan yaaddofneef, ibsa gaafa Onkol. 13, 2009 hundaaf labsame kanaatti darree, xalayoota itti fufa yaamichaa, yaadachiisa abbooma dubbii tanaa fi of-qabaabsisuu marroo lama xalayoota (Lakk: 0004/xal-wbozk-abo/2009, Lakk: 0006/xal-wbozk-abo/2009)n, suduudaan karaa Idd Buutuu qaama kanaa teessoo e-mail isaaniin itti ergine turre.

Xalayoota kanneen keessaatti akeeka, akkaataa, barbaachisummaa tarkaanfii WBO ZK fi maaliif akka abboomaaf qaama isaani qabanne akkasuma yaalii isaanii deegarre fi kkf bal’inaan akka kanaa oliitti barruu lameeniinu yaadachifne turre.
Sanuma waliin danqaalee/balaa akka dirree fi humna waraanaa qabsoo bilisummaa tokkootti haala akkanaa keessatti nu gaadaa jiru bal’inumaan yaadachiisuu itti fufne turre.
Irra keennee, gartuuleen ABO sadeenu wal duraa duubaan tarkaanfii deegarsa nagaa fi araaraa WBO ZK fudhate kana laalchisee ibsa deegarsa jaarmayaa isaanii baasuu eegalan itti dhaamne. Kun hujii isaan itti utubamani turanu kan jabeessu, shaffisuu fi dhiibbaan akeekkanne ammoo haga tokko firii mul’isuu isaa akka hubbatan jenne.
Gartuulee ABO sadani fi tarkaanfii deegarsa nagaa, araaraa fi tokkummaa qaama maanquddummaa kana tumsuuf dhihaate jidduu ammoo akka nuti suduudaan gaartuulee ABO jiran kanan waliitti haasawuu itti hin fufneef, abbooma dubbiif qabanne jiraatuutti kan of-hubannu isaan (qaama bu’ureessitootaa fi buuleyyii) kana akka tahanis qaabsifne. Eegaa qaama jaarrummaa kana dhaburraa kanaafu akka itti gartuulee ABO sadaniitti callifnu ykn itti fufne ibsoota baasan irratti gartuu kamuunuu waliin waa jennuutti dhibaa’uu keenna beeksifne, qaamni araaraa ulfataan kun ariitiin haga gaafa 15/11/2009tti beellama maayyii qabneefi barruun itti dhaamannee turrus achumaan dhabne hafne.

Duuba, akka humna WBO ZK fi jaallan heddu tarkaanfii kana deegaraniitti ammaa illee sababoota seenaan waliitti hidhatu hedduuf jecha, akkasuma armaa achiitti yeroon kan nagaa, araaraa fi tokkummaa waan jenne labsinee, nuti ammaa illee miseensota jaallan fi manguddoota qaama ‘bu’ureessitootaa f buuleyyii’ kanaaf akka nam-tokkeelee isaaniitti kabajaan qabnu ulfaataa dha.
Osuma isaan lubbuun jiranu haalli ABO fi QBO sadarkaa kana dhufuu mudatuu isaa akkuma jaallan hafne hundaa kan qeeqnu tahuu illee, yaaliin dhumarratti araaraaf eegalan mataan isaatu, kan milkaa’u fi milkaa’u dhiisuus, qaamaa fi namoota qaamicha keessatti miseensummaa qabaniif kan kabajaa ida’u jenna. Haa tahu malee durii abbootiin teena ‘barcumaa ulfinaa abbaatti of jalaan deemmata’ jechuu illee yaadachiifna.

Nuti gabaabumaatti haala kanaan amma kan jennu; qaamni araaraaf ofumaan dhihaate kun, maanguddootaa fi jaallan ulfaatoon keenna kun, ‘bu’ureessitootaa fi gameeyyiin’ ABO kun, harkii caalaan qaama hoogganaa garii sadarkaa olaanaa turan fi jaallan umriin illee hedduu keenanaf abbaa fi haadhaa illee tahuutti ilaallu kukkun, hujii seeraan, seenaa fi aadaa illeen eebbifamaa eegalan, kan wareegamaan deegarre bakka dhowwani akka jiran guduunfine. Akka qaama isaaniittis tahe akkuma jaallaniitti illee ykn akkuma ilmaan Oromootti illee “galata dhaabaa” illee nuuf hin deebifne! “Tarkaanfiin teessan fala caalaa falfalaa, lakkisaaf nuuf hin taane” illeen silaa deebisuma ture.

Waan isaan dhibe nutti dhaamuun silaa wal nu hin dhabsiisu. Yoma hin taanee fi hin barbaachisu jedhani illee akka qaama araara harkaa qabu tokkoottu, “tarkaanfii tana kaasaa” nuun jechuufaatti irra Oromoof karaadha. Calleessii akkasii keessafuu qaama namoota qabnu ulfaatoo akkasii irraa hin midhaagne. Nus Oromoo dha, miseensota ABO ti, akkasuma cinaacha seenaa qabsoo tanaa tahu waliin, dubbii akka nagaa fi araaraa sadarkaa ABO, QBO fi tokkummaa Oromoo akkasi irratti hagas cufa wal sablisuu akkanaa keessattu isaan irraa hin eegne turre. Seeraa fi seenaa akkasuma aadaa dhalootaan waliitti qabnu nutti waakkatuu kana nutti yoomi illee gaddaa fi golgolaan olaanan qaabanna jennaan.

Abbooma dubbii qaama kanaatti kennatuu Onko. 13, 2009 labsa baafne turre suniin qola nu taasisuun, gaaddisuma silaa aadaan illee waliin qabnuun, aada-maleen nu darbatuu qaama araaraa (bu’ureessitootaa fi buuleyyii ABO) kanuma waliin hubachiifanna. Haa tahu malee aada-maleen aadaa nuuf hin taatuu jenna.

Waan taheef, gama keennaan akka WBO ZK ABOtti jibbaata qaama araaraa kan ‘bu’ureessitootaa fi buuleyyii’ kana Oromummaan hunda beeksifna. Sadarkaa WBO ZKtti ar’aan achi gaaddisni achiin eegannu akka hin jirree labsanna.
Jecha qaama araaraa kana laalchise afaaniitti nu hafe ammoo aadaa dhalootaan waliin qabnu ykn waliif qabaachuu qabnu, kan bifa jaarmayaas yo hafeef seera namoomaa fi seenaaf ol keeyyachuu keenna Isaanii fi Oromootti dhaamanna.
Injifannoo Ummata Oromoof!

WBO ZK ABO
Sadaasaa 29, 2009

wbo_zk_abo2010@yahoo.com

Thursday, October 29, 2009

Ibsa Tarkaanfii Deegarsa Nagaa fi Araara Moonaa ABO, QBO fi Oromoo-WBO ZK (13/10/2009)


ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT

جبهة تحريراورومو


Lakk: 0001/ibsa-wbozk-abo/2009


Guyyaa: Onkololeessa 13, 2009

Ibsa
Deegarsa Nagaa fi Araara Moonaa ABO, Qabsaawotaa fi Oromoo Jidduutti Bu’uu Dhugoomsuuf,
Tarkaanfi WBO Zooni-Kibbaa.


Seenaa, Qoodaa fi bakka dhaabni ABO, qabsoo Oromoo keessatti qaburra kan ka’e, jabaachuun dhaaba ABO, gulantaa guddina QBO fi dhugoomuu gaaffii bilisummaa Sabichaaf bu’ura.
Akkuma suniitti, dadhabuu, diigamuu ykn baduun dhaaba ABO kan afeeru malu hubachuu feesisa jenna. Kunis, laaffachu irraa haga gufatu qabsoo ummata Oromoo dhalchaa jira. Haali akkasi ammoo bilisummaa Saba Oromoo barfatuu irra dabre haga maseensuutiin gahe. Kufaatiin sadarkaa akkasii sun ammoo Seenaa fi seeraan illeen, Oromoof maal jechuu akka tahe namu hubachuu danda’u qaba.

Haaloti wal diddaa dhuma hin qabnee, bolola ‘angoo baanani’, qoxxee wal jidduu, amaloota morkaa, matooma namoota jidduu fi kkf hoggana ABO jidduutti barootaaf itti-fufaa dhufe kun, bifa kamiinuu yaa furmaata argachuu dadhabe.
Rakkinooti furmaata bifa kamiitu argachuu dhabu irraa addaan bahuun, wal diiguu fi dhaabni ABO tokko ture, amma gara “gartuulee/murnoota ABO” jedhamuutti cacaphe.
Waggootuma kurna-as-aanu kana qofa keessatti, yoo diqqaatte dhaabni teenna marroo lama fincilaa fi fottoqa hin tuffatamneen naafate. Innii irra as aanu faca’iinsa Adoolessa/Hagayya bara 2008 ti.

Kana cufaan duuba, kan amma mirkanaan dubbachuu danda’amu, yeruma cufa iyyuu falammiin dhaaba keessatti taatu, kan Heeraa fi Seerraan dhaabaan murtii ykn hiika kam iyyuu argachuu hin dandeenne ta’e, adda yaa’uun ammoo akka furmaataa eebbifamaatti tokkootti fudhatamaa dhufuun aadaa tahe argama.

Akka jaarmayaatti seeraan dubbii fixachuun hafuun kun, qaama dhala Oromoo taane, aadaa Sabni kun qabaachuun beekkamuun, furmaata fedhachuu wallaaluunis kanuma hubachiisa. Kunis Oromoonuu, aaduma qabaachuu dhaadachuu tana, sun iyyuu wal fakkeennaan quba qabaachuu dhabuu alaatti, hali akkanaa waan addeessu dhibii kan qabu hin fakkaatu. Fali seeraa fi aadaa illeen dhiburraa kanaafu, dubbiin dhaabaa fi qabsoo keessatti galtu tamuu, wal moohuu jedhamu qofaaf jecha, wa-ballessuu bira dabre, amma gara wal-balleessuutti, fincilaa fi faca’u akkasuma cacaphu dhaabichaa dhalchuun kun hubannootaa fi yaadannoo hundumaa ta’u feesisa jenna.

Akka kanaan kanneen dhaaba ABO irra bahani maqaa adda addaa moggaafatan yoo dhiifnee iyyuu, kanneenumti ABO himannu iyyuu yo diqqaanne ar’a gartuu sadii taana. Kunis (akkuma tartiiba addaan bahinsaatiin);
Qaama Cehumsaa (QC-ABO)
Koree Yeroo (KY-ABO) fi
Shanee Gumii (Shg-ABO) taana.

Akkuma waliin beennu, gartuun jirru kamuu ABO ‘innii dhugaa’, ‘innii jalqabaa sun’, ABOn ‘deegarsa ummataa caalmaatti qabu’, ABOn ‘seeraawaan’, ABO ‘humnaawaan…..’ kkf ana jechuun, gama-gamanaatti uf-amansuu irratti qofa argamna.

Kanuma waliin heeraa-seera dhaabdi irratti diigamteen dhaadachuun, ‘ABO-mmaa’ mirkaneeffachuuf uf-ibsuun, namuu akka ofumatti dhaaba ta’eetti of-dhiheessuu fi kakhachuun gaafa adda deemame irraa kaasee, takkumaa iyyuu hin dhaabane. Ololootni, malli, tooftaa fi gochaaleen uf-qulqulleesuu, gama kaan dhibii waakkatuu, jabina himatuu, gama biraa dadhabsuu/dadhabaa fakkeessuu ykn balleessuuf hojjatuu, wal dhaaressuu, ufumaan dhugaa muratuu... fi wkf hin yaalamin hafe tokko illeen hin jiru.
Akkuma himatamuu iyyuu tahe garuuttu waggoota haga yoonaan duubaatti illee qabsoo, qabsaawota, Oromoo fi dabre ammoo WBOf bu’aan gartummaa fi murnaa’uu ABO kanaan dhufe tokkoo illeen akka hin jire ar’a mirkaniin dubbatu dandeenna.

Gama kaaniin, balaan diigomnsi, faca’uu fi cacaphuun ABO dhuma hin qabne kun ummata Oromoo, QBO, qabsaawota Oromoo, miseensota ABO, deegartoota, sabboontota, mararfattoota qabsichaa, firootaatti.. kkf fide kan seenaa keessatti hariya hin qabne ta’e galmaa’e jira.
Sadarkaa duraatti, haa seedannu malee, ar’a dhaabni teenna ABO gara dhabamuu dhaqqabe jira. Sunuma waliin tokkummaan Saba Oromoo sadarkaa deebinee suphatuun hin laafannetti diigamuurra jira. Qabsaawoti akka dabaatti harca’u fi miseensoti dhaabicha gargari galuun safuu tahu dhiisuufaa dhaqqabne jirra.

Kana cufa keessatti hawwiin Oromoo hiree balcummaaf eegattu guyya-guyyaan fagaachaa deemu qofa adoo hin taane, dukkana barii hin qabne seenuun mirkana. Haga ABO tokko tahee hin argaminiitti ‘gartulee/murnootni ABO’ irraa balchooma eegachuun uf-sobuun alaatti, hiika fi fayida tokko illee Oromoof hin qabu. Balaan uulfaattuun QBO fi dhaaba ABO akkasuma Oromoo mudate tun, Oromtichaa fi Oromtittii cufaa kan dhukkuba tahu qaba jenna.

Duuba, hagii kana caalaa ufumaan uf-balleessuu qabsoo ummata tokkoo qunnamu womaa alaatti hin hafne. Akkasuma uf-galaafachuun jaarmayaa/dhaaba tokkoo kana caalu hin jiru. Hagi Sabi tokko badiif dibinbiru kanaa olii waan hafe hin fakkaatu. Kufaatiin seenaa keessatti hogganni jaarmayaa, ummata tokko, qabsoo fi dhaaba takka mudatu kan kanaa olii waan hafe hin seenu. Akkasuma hagi beektotni, hayyooti, qaamoti-aadaa fi maltuu biyya takkaa irratti aada-maleen ummata/jaarmota/dhaabota lummee mirkuun badiif luuccesu olii-gadiitti hin hafne.

Yo ilaallu, gartummaa jabeeffachuutti cichuu malee, murnootni ABO kamuu, miseensotaa, garin qaama hawaasa Oromoo fi hogganaa, gara tokkoomuu, furmaata sabichaaf soquu, ABO takkicha deebisani itichuu fi WBO tokko ta’e mirkaneessuu kan yaadaa jiran ar’aa illee hin mul’atan.
Amalooti dallansuu, morkaa, matoomaa fi walumaa galatti murnummaa ABO raggaasifatuun, akka jabinaatti ilaaluun kun ammoo durse asumaatti dhaabbachuu akka qabu nu WBO Zoonii Kibbaa murteeffanne.

Haali diigamsa moonaa Oromoo (akka ummata tokkootti), moonaa ABO (akka dhaaba tokkootti) akkasuma qabsoo bilisummaa Oromoo (akka warraaqsaa ummataa takkaatti), keessatti kufe argamu kun, gabaabumaatti egeree afaan-boollaa (qilee) dhaqqabde, akkasuma isa dhumaa tahu hiree tanaan namuu akka mamaa baafatu yaadachiifna.

Kanumaaf, tokkummaa moonaa ABO (gartuulee ABO) fi QBO, dabre ammoo tokkummaa Saba Oromoo ittisuuf, yaamicha araara maanguddootni bu’uressitootaa fi buuleyyiin-ABO gaafa Muddee (December) 13-14, 2008, Washington, DC-USA-tti, rakkina ulfaataa Oromoo mudate kana firuuf dhiheessani turan milkessuuf qooda laatuu murteeffannee, WBO Zoonii Kibbaa tarkaanfii deegarsa araaraa kanaa fudhachuuf dirqamu keenna labsina.

Kana keessatti duubaa, hubannoota ammumaan dabarfachuu barbaannuutti jira. Kunis, hundeen nagaa, araaraa fi furmaata akeeknu kuni kan tartiiba araaraa Oromoon aadaan qabu irraa maddu tahu yaadachiifna.
Akkanaan, araara moonaa ABO keessatti buusuuf, dura nagaaf owwaachuutti as-aana. Kanneen nagaaf owwaatan ammoo, gaaddisa waliin qabaatu. Artiin achiitti akkaataa deemsa dhimma araaraa waliin lafa keeyyatu danda’aniin karaa takkaan Heeraa jaarmayaa, seera dhaabdichaa durii waliitti qabaatan…..ykn aadaa fi kkf-tuun gara garummaa qaban gaadi’u danda’u.

Araaraa jechuun kanaafu akka badii fudhachuu, waliif dhiisuufaa qofaatti ykn moo’amuutti ilaalamuu hin qabuu.
Yoo Oromoon tokkumaan jiraate QBO akkasuma dhaabni ABO jiraata jenna. Kunis, Tokkummaa Ummata Oromoo dandamachiisuu, QBO itti-fufsiisuu fi kallacha qabsoo Oromoo kan tahe dhaaba ABO baduurraa oolchuu qofaan bilisummaan saba Oromoo dhugoomu danda’a jenna.
Dhugaa fi jabini waltajjii kopha-kophaatti dhiheffatamu fudhatamaa fi dhugummaas waan hin arganneef,
ABO, QBO fi Tokkummaa Sabichaa dandamachiisuuf murnootni ABO, hoggani, miseensotaa fi ummatni Oromoo akeeka araaraa kanaan alaatti fali dhibiin akka hin jirre maanguddooti bu’uressitootaa fi buuleyyiin dhaabaa ABO dhiheessan turan akka deegaramu, fudhatamu lallabna.
Kanneen yaada, tarkaanfi deegarsa nagaa fi araara WBO ZK akkasuma dandamachiifamuu tokkummaa saba Oromoo, QBO fi dhaaba ABO dhugaan seetan kamuu, qaamaa fi qalbiin akkasuma qabeennaan akka WBO ZKf waa’elchitan jabeessine dhaamanna.
Yoo fagaatte gaafa ayyaana WBO, Ammaji 1, 2010tti ABO fi WBO akkasuma ummatni Oromoo tokkummaa seenaa qabeessa taheen bakkaa iyyuutti akka waliin kabajnu jabisine beellamna.
WBOn ZK gaafa ayyaana Ammajii itti aanu kanaatti yaamicha tokkummaa, nagaa fi araaraa dhihaate kana irratti ejennoo gartuulee ABO kanneeni maal akka ta’e ifaan-ifaatti ibsa karuma kana dhihessinuu hundaaf ni gabaafna.
Injifannoo Ummata Oromoof!
WBO ZK ABO
Email: wbo_zk_abo2010@yahoo.com
Ejjennoo fi Kutannoolee WBO ZK ABO (13/10/2009)

ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT

جبهة تحريراورومو


Lakk: 0002/ejjenno-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Fulbaana 13, 2009
Murtii fi Kutannoolee
WBO-ZK
(Tarkaanfii Deegarsa Nagaa fi Araara Moona ABO/Oromoo)

Nu loltootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Zoonii WBO Kibbaa Oromiyaa, nagaa fi araari hattatamaan qabsaawotaa, dhaaba ABO fi Oromoo jidduutti bu’uu dhugoomsuuf, ejennoo fi kutannoolee armaan gadii dabarfanne;
‘Gareelee ABO’ adda bahan sadeen (QC, KY/Jijjiirama, ShG ABO) jiduutti nagaa fi araari dhugaa bu’e, hoggana Adda Bilisummaa Oromoo tokkochaan dhaabni akka hoogganamu, taligaman murteeffanne.
Uf-diiguun dhuma hin qabne kan yeruma cufaa ABO keessatti deddeebi’u kun, miseensota ABO, deegartootaa fi ummata Oromoo ‘akka galaanaa fuudhee, akka bubbee hargufee, dirree fi qilee hin hawwamneetti harcaasuun’ kun ammumaan dhaabbatu qaba jenna. Amalootni egeree dhaabichaa, qabsoo Oromoo, Ummata Keennaa fi Oromiyaaf gonkumaa hin tolle kun, armumaatti, ar’uma dhaabate tokkumaaf akka waliin hojjannu dabarfanne.
Tokkummaan miseensota ABO, qabsaawota Oromoo fi Saba Oromoo, keessaafuu sababa wal-hadhicha, wal-nyaachuu fi wal-dhabbiilee hin furamneen, hooggana ABO jidduutti dagaage qabsicha gurgurteessee jira. Haali barbadeessaan kun nagaa fi araaraan sirraa’e, QBO bifa tokkummaa fi seera qabeessa taheen fuula duraatti furgaafamu murteeffanne.
Guyyaa barruun ejjennoo teennaa tun tamsaate irraa jalqabee, WBOn zoonii Kibbaa hoggana ABO tokkichaa fi waalta’a tahe qofaan kan ajajamu tahu beeksifna.
WBOn ZK, ‘Gareelee ABO Sadeen’ kamuu wal hin caalchisu. WBO Zoonichaa akkasuma, gareelees ta’e jaallan, tarkaanfii deegarsa nagaa fi araaraa kanaaf kalchan kamuu ni fudhata. Kunis kanneen araaraaf dursa kennan kamuu akka nam-tokkeeleetis tahe, jarmayaa-jarmayaa isaaniitti waliin marihatuuf qophi dha.
Yaamicha nagaa fi araaraa moonaa ABO laalchisee maanguddootni bu’uressitootaa fi buuleyyii ABO, gaafa Mudde 13-14, 2008 Washington DC-USAtti rakkina mooraa ABO fi Oromoo kana furuuf dhiheessan guutumaan guutuutti ni deegarra. WBO-ZK qaamni cufti akka deegaru fi milkessuuf hojjatu gaafanna.
Ololooti diiggaa tahan, wal abaaruun, balaaleffannaan, maq-balleessiin, wal-faaruun-dhaaraa….kkf karaa media, waltajjiilee, bilbilaa, dhaamsotaa, barruulee fi kkf wal jidduutti hujii taasifatamaa jiru, aadaa fafaa kan of-balleessuu tahu hubatmu qaba jenna. Wal moohinsi karaa kanaan dhufu yoom illee hin jiru, hin jiraatus. Hawwii fi akeeka nagaa/araaraa fageessuu tahuun alaatti, hali akkanaa fokkaataan kun booruu lamuu hin qulloofne waan taheef, kana walirraa dhaabuun dirqama jenna.
Diina tarsimoo dhiisuun nagaa laataafi, ufiif nagaa waliitti waakkatuun diina waliitti tahuu qofa dhalche. Akeeka walirratti saganteeffatuu fi kaan-kaan balleessee maquma ‘ABO’ jedhu qofa qabatani jiraatu kunis yakka olaadha. Tokkummaa sabichaa, hayyisa gurmuu miseensota ABO akkasuma qabsaawotaa Oromoo, hiree nagaa fi araaraa moonaa QBO fi dhaaba ABO keessatti tahu qabu irratti demsii kun gufuu ol-aanaa waan taheef, akkasuma safuu Oromummaa illee waan cabsee argameef, hatattamaan akka lagatamu jenna.
Amaloota yareennaa akka malee kanaa fi mallattoolee gabrummaa/ tissee kan akka tokkummaa sabichaa fi sabboonummaa afaaniin faarsaa, hujiin ammoo ‘kophee-deesiftuu’ Oromoo taasisuu, aadaa tahaa turee/jiru kana WBO-ZK jabeessine mormina, dura dhabbatuutti idaanee ni saaxilla.
Garees tahe namoota akeeka nagaa fi araaraa Moonaa Oromoo fi dhaaba ABOf dhihaate kana sababaa fedheefuu hanqisuu galii taasifatuu WBO ZK hubateen akkana jenna: ‘Kufaatii QBO fi maseenuu hawwii Bilisummaa Sabichaaf, akkasuma faca’u tokkummaa Saba kabajamaa Oromoo mudateef, seenaa keessaatti gaafa tokko kan itti gaafataman tahuu akeekachiifna. Kannen akkasii Lubooma itti kaasuun alaattis falli biraa akka hin jireef’ ammumaan herregamu qaba.
Miseensotni ABO, qabsaawotni haftan fi ummatni Oromoo biyya keessatti, biyyoota ollaa fi alaattis argamtan,
a) Kanneen qabsoo Saba keessani itti-fufsiisuuf haga yoonaa gumaachaa turtani fi jirtan galata seenaa qabdan jenna! Haa tahu malee, gumaatni kukun gartummaa fi murnummaa qofa tumsaa jira. Arjoomni qabsoo Sabichaaf tolfamu armaa achi kan nagaan fi araara moonaa dhaaba ABO, QBO akkasuma Oromoo dhugoomsuu qofa akka taasiftan dhiheessina
b) Kanaafuu, gumaatni bifoota maallaqaa, qabeennaa, yaadaa, gorsaa fi beekumsa keessani akka gara humna nagaa fi araaraa Oromoo -WBO Zoonii Kibbaatti fi dhaaba ABO tokkoomuutti naannessitan gaafanna.
Hundeen tokkummaa Sabaa Oromoo; Saba tokkicha, Biyya takkittii fi hiree tokkicha tahu yaadachisaa-tana dhugoomsuuf, dhaadannoon tarkaanfii deegarsaa nagaa fi araara WBO ZK- “Oromoon tokko, ABO tokko fi WBOn tokko” jenna.
Injifannoo Ummata Oromoof!
Waraana Bilisummaa Oromoo-Zoonii Kibbaa
(WBO ZK).
E-mail:wbo_zk_abo2010@yahoo.com

Tarkaanfii Deegarsa Nagaa fi Araaraa WBO-ZK ABO

Ibsa WBO ZK ABO (13/10/2009


ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT

جبهة تحريراورومو


Lakk: 0001/ibsa-wbozk-abo/2009

Guyyaa: Fulbaana 13, 2009

Ibsa
Deegarsa Nagaa fi Araara Moonaa ABO, Qabsaawotaa fi Oromoo Jidduutti Bu’uu Dhugoomsuuf,
Tarkaanfi WBO Zooni-Kibbaa.

Seenaa, Qoodaa fi bakka dhaabni ABO, qabsoo Oromoo keessatti qaburra kan ka’e, jabaachuun dhaaba ABO, gulantaa guddina QBO fi dhugoomuu gaaffii bilisummaa Sabichaaf bu’ura.
Akkuma suniitti, dadhabuu, diigamuu ykn baduun dhaaba ABO kan afeeru malu hubachuu feesisa jenna. Kunis, laaffachu irraa haga gufatu qabsoo ummata Oromoo dhalchaa jira. Haali akkasi ammoo bilisummaa Saba Oromoo barfatuu irra dabre haga maseensuutiin gahe. Kufaatiin sadarkaa akkasii sun ammoo Seenaa fi seeraan illeen, Oromoof maal jechuu akka tahe namu hubachuu danda’u qaba.

Haaloti wal diddaa dhuma hin qabnee, bolola ‘angoo baanani’, qoxxee wal jidduu, amaloota morkaa, matooma namoota jidduu fi kkf hoggana ABO jidduutti barootaaf itti-fufaa dhufe kun, bifa kamiinuu yaa furmaata argachuu dadhabe.
Rakkinooti furmaata bifa kamiitu argachuu dhabu irraa addaan bahuun, wal diiguu fi dhaabni ABO tokko ture, amma gara “gartuulee/murnoota ABO” jedhamuutti cacaphe.
Waggootuma kurna-as-aanu kana qofa keessatti, yoo diqqaatte dhaabni teenna marroo lama fincilaa fi fottoqa hin tuffatamneen naafate. Innii irra as aanu faca’iinsa Adoolessa/Hagayya bara 2008 ti.

Kana cufaan duuba, kan amma mirkanaan dubbachuu danda’amu, yeruma cufa iyyuu falammiin dhaaba keessatti taatu, kan Heeraa fi Seerraan dhaabaan murtii ykn hiika kam iyyuu argachuu hin dandeenne ta’e, adda yaa’uun ammoo akka furmaataa eebbifamaatti tokkootti fudhatamaa dhufuun aadaa tahe argama.

Akka jaarmayaatti seeraan dubbii fixachuun hafuun kun, qaama dhala Oromoo taane, aadaa Sabni kun qabaachuun beekkamuun, furmaata fedhachuu wallaaluunis kanuma hubachiisa. Kunis Oromoonuu, aaduma qabaachuu dhaadachuu tana, sun iyyuu wal fakkeennaan quba qabaachuu dhabuu alaatti, hali akkanaa waan addeessu dhibii kan qabu hin fakkaatu. Fali seeraa fi aadaa illeen dhiburraa kanaafu, dubbiin dhaabaa fi qabsoo keessatti galtu tamuu, wal moohuu jedhamu qofaaf jecha, wa-ballessuu bira dabre, amma gara wal-balleessuutti, fincilaa fi faca’u akkasuma cacaphu dhaabichaa dhalchuun kun hubannootaa fi yaadannoo hundumaa ta’u feesisa jenna.

Akka kanaan kanneen dhaaba ABO irra bahani maqaa adda addaa moggaafatan yoo dhiifnee iyyuu, kanneenumti ABO himannu iyyuu yo diqqaanne ar’a gartuu sadii taana. Kunis (akkuma tartiiba addaan bahinsaatiin);
Qaama Cehumsaa (QC-ABO)
Koree Yeroo (KY-ABO) fi
Shanee Gumii (Shg-ABO) taana.

Akkuma waliin beennu, gartuun jirru kamuu ABO ‘innii dhugaa’, ‘innii jalqabaa sun’, ABOn ‘deegarsa ummataa caalmaatti qabu’, ABOn ‘seeraawaan’, ABO ‘humnaawaan…..’ kkf ana jechuun, gama-gamanaatti uf-amansuu irratti qofa argamna.

Kanuma waliin heeraa-seera dhaabdi irratti diigamteen dhaadachuun, ‘ABO-mmaa’ mirkaneeffachuuf uf-ibsuun, namuu akka ofumatti dhaaba ta’eetti of-dhiheessuu fi kakhachuun gaafa adda deemame irraa kaasee, takkumaa iyyuu hin dhaabane. Ololootni, malli, tooftaa fi gochaaleen uf-qulqulleesuu, gama kaan dhibii waakkatuu, jabina himatuu, gama biraa dadhabsuu/dadhabaa fakkeessuu ykn balleessuuf hojjatuu, wal dhaaressuu, ufumaan dhugaa muratuu... fi wkf hin yaalamin hafe tokko illeen hin jiru.
Akkuma himatamuu iyyuu tahe garuuttu waggoota haga yoonaan duubaatti illee qabsoo, qabsaawota, Oromoo fi dabre ammoo WBOf bu’aan gartummaa fi murnaa’uu ABO kanaan dhufe tokkoo illeen akka hin jire ar’a mirkaniin dubbatu dandeenna.

Gama kaaniin, balaan diigomnsi, faca’uu fi cacaphuun ABO dhuma hin qabne kun ummata Oromoo, QBO, qabsaawota Oromoo, miseensota ABO, deegartoota, sabboontota, mararfattoota qabsichaa, firootaatti.. kkf fide kan seenaa keessatti hariya hin qabne ta’e galmaa’e jira.
Sadarkaa duraatti, haa seedannu malee, ar’a dhaabni teenna ABO gara dhabamuu dhaqqabe jira. Sunuma waliin tokkummaan Saba Oromoo sadarkaa deebinee suphatuun hin laafannetti diigamuurra jira. Qabsaawoti akka dabaatti harca’u fi miseensoti dhaabicha gargari galuun safuu tahu dhiisuufaa dhaqqabne jirra.

Kana cufa keessatti hawwiin Oromoo hiree balcummaaf eegattu guyya-guyyaan fagaachaa deemu qofa adoo hin taane, dukkana barii hin qabne seenuun mirkana. Haga ABO tokko tahee hin argaminiitti ‘gartulee/murnootni ABO’ irraa balchooma eegachuun uf-sobuun alaatti, hiika fi fayida tokko illee Oromoof hin qabu. Balaan uulfaattuun QBO fi dhaaba ABO akkasuma Oromoo mudate tun, Oromtichaa fi Oromtittii cufaa kan dhukkuba tahu qaba jenna.

Duuba, hagii kana caalaa ufumaan uf-balleessuu qabsoo ummata tokkoo qunnamu womaa alaatti hin hafne. Akkasuma uf-galaafachuun jaarmayaa/dhaaba tokkoo kana caalu hin jiru. Hagi Sabi tokko badiif dibinbiru kanaa olii waan hafe hin fakkaatu. Kufaatiin seenaa keessatti hogganni jaarmayaa, ummata tokko, qabsoo fi dhaaba takka mudatu kan kanaa olii waan hafe hin seenu. Akkasuma hagi beektotni, hayyooti, qaamoti-aadaa fi maltuu biyya takkaa irratti aada-maleen ummata/jaarmota/dhaabota lummee mirkuun badiif luuccesu olii-gadiitti hin hafne.

Yo ilaallu, gartummaa jabeeffachuutti cichuu malee, murnootni ABO kamuu, miseensotaa, garin qaama hawaasa Oromoo fi hogganaa, gara tokkoomuu, furmaata sabichaaf soquu, ABO takkicha deebisani itichuu fi WBO tokko ta’e mirkaneessuu kan yaadaa jiran ar’aa illee hin mul’atan.
Amalooti dallansuu, morkaa, matoomaa fi walumaa galatti murnummaa ABO raggaasifatuun, akka jabinaatti ilaaluun kun ammoo durse asumaatti dhaabbachuu akka qabu nu WBO Zoonii Kibbaa murteeffanne.

Haali diigamsa moonaa Oromoo (akka ummata tokkootti), moonaa ABO (akka dhaaba tokkootti) akkasuma qabsoo bilisummaa Oromoo (akka warraaqsaa ummataa takkaatti), keessatti kufe argamu kun, gabaabumaatti egeree afaan-boollaa (qilee) dhaqqabde, akkasuma isa dhumaa tahu hiree tanaan namuu akka mamaa baafatu yaadachiifna.

Kanumaaf, tokkummaa moonaa ABO (gartuulee ABO) fi QBO, dabre ammoo tokkummaa Saba Oromoo ittisuuf, yaamicha araara maanguddootni bu’uressitootaa fi buuleyyiin-ABO gaafa Muddee (December) 13-14, 2008, Washington, DC-USA-tti, rakkina ulfaataa Oromoo mudate kana firuuf dhiheessani turan milkessuuf qooda laatuu murteeffannee, WBO Zoonii Kibbaa tarkaanfii deegarsa araaraa kanaa fudhachuuf dirqamu keenna labsina.

Kana keessatti duubaa, hubannoota ammumaan dabarfachuu barbaannuutti jira. Kunis, hundeen nagaa, araaraa fi furmaata akeeknu kuni kan tartiiba araaraa Oromoon aadaan qabu irraa maddu tahu yaadachiifna.
Akkanaan, araara moonaa ABO keessatti buusuuf, dura nagaaf owwaachuutti as-aana. Kanneen nagaaf owwaatan ammoo, gaaddisa waliin qabaatu. Artiin achiitti akkaataa deemsa dhimma araaraa waliin lafa keeyyatu danda’aniin karaa takkaan Heeraa jaarmayaa, seera dhaabdichaa durii waliitti qabaatan…..ykn aadaa fi kkf-tuun gara garummaa qaban gaadi’u danda’u.

Araaraa jechuun kanaafu akka badii fudhachuu, waliif dhiisuufaa qofaatti ykn moo’amuutti ilaalamuu hin qabuu.
Yoo Oromoon tokkumaan jiraate QBO akkasuma dhaabni ABO jiraata jenna. Kunis, Tokkummaa Ummata Oromoo dandamachiisuu, QBO itti-fufsiisuu fi kallacha qabsoo Oromoo kan tahe dhaaba ABO baduurraa oolchuu qofaan bilisummaan saba Oromoo dhugoomu danda’a jenna.
Dhugaa fi jabini waltajjii kopha-kophaatti dhiheffatamu fudhatamaa fi dhugummaas waan hin arganneef,
ABO, QBO fi Tokkummaa Sabichaa dandamachiisuuf murnootni ABO, hoggani, miseensotaa fi ummatni Oromoo akeeka araaraa kanaan alaatti fali dhibiin akka hin jirre maanguddooti bu’uressitootaa fi buuleyyiin dhaabaa ABO dhiheessan turan akka deegaramu, fudhatamu lallabna.
Kanneen yaada, tarkaanfi deegarsa nagaa fi araara WBO ZK akkasuma dandamachiifamuu tokkummaa saba Oromoo, QBO fi dhaaba ABO dhugaan seetan kamuu, qaamaa fi qalbiin akkasuma qabeennaan akka WBO ZKf waa’elchitan jabeessine dhaamanna.
Yoo fagaatte gaafa ayyaana WBO, Ammaji 1, 2010tti ABO fi WBO akkasuma ummatni Oromoo tokkummaa seenaa qabeessa taheen bakkaa iyyuutti akka waliin kabajnu jabisine beellamna.
WBOn ZK gaafa ayyaana Ammajii itti aanu kanaatti yaamicha tokkummaa, nagaa fi araaraa dhihaate kana irratti ejennoo gartuulee ABO kanneeni maal akka ta’e ifaan-ifaatti ibsa karuma kana dhihessinuu hundaaf ni gabaafna.
Injifannoo Ummata Oromoof!
WBO ZK ABO
Email: wbo_zk_abo2010@yahoo.com